ОП бр. 186-24 – Нaбaвкa услугa извођења детаљних геомеханичких истраживања