Обавјештења о јавним набавкама12.06.2024.
OП бр. 183-24 Набавка радова на ремонту агрегата циркулационих пумпи расхладне воде
OП бр. 192-24 Набавка машине за чеоно заваривање ПЕХД цијеви
ОП бр. 194-24 – Набавка резервних дијелова за управљање арматуром
OП бр. 185-24 Набавка роба и услуга ревитализације управљачког система хемијске припреме воде ОП бр. 193-24 Набавка резервних дијелова произвођача EMERSON
11.06.2024.
КЗ бр. 49-24 Набавка електрода за заваривање
OП бр. 171-24 Набавка љепила за вулканизацију транспортних трака
OП бр. 181-24 Набавка стоних рачунара
КЗ бр. 50-24 Набавка потрошног материјала
ОП бр. 175-24 Набавка рад. на реконструкцији дијела пута од мазутне станице до зграде отп. вода
10.06.2024.
ОП бр. 180-24 Набавка радова на вентилаторским механизмима – В.С.В., В.Д.Г. и В.Р.В.В.
21.05.2024.
КЗ бр. 48-24 Набавка дијелова за поправку цистерне за гориво MAN TGA 18.310
18.04.2024.
OП бр. 152-24 Набавка ватросталних материјала
15.04.2024.
ОП бр. 156-24 Набавка роба и услуга за ревитализацију мјерно управљачког система 0,4 кV
КЗ бр. 41-24 Набавка резервних дијелова, алата, прибора и ситног потрошног материјала за потребе ремонта
09.04.2024.
20240409101239 (PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU)
ОП бр. 157-24 Набавка радова ангажовања рударске механизације
04.04.2024.
ОП бр. 153-24 Набавка резервних дијелова за опрему машинске сале Термоелектране (ГПО)
КЗ бр. 34-24 Набавка вијчане робе за потребе ремонта и текућег одржавања ТЕ у 2024. години
ОП бр. 130-24 Набавка роба и услуга за ревитализацију електрофилтерског постројења
29.03.2024.
ОП бр. 129-24 Набавка материјала за ремонт ваљака
ОП бр. 149-24 Набавка услуга ангажовања рударске механизације
OП бр. 134-24 Набавка личне заштитне опреме – гумене и футроване чизме за раднике
20.03.2024.
КЗ бр. 35-24 Набавка дијелова за поправку комбиноване машине ТЕREX 970
ОП бр. 120-24 Набавка роба и радова за израду нових трачних транспортера ТУ4, ТУ5 ДТД система
ОП бр. 136-24 Набавка специјалистичких услуга за одржавање дампера БЕЛАЗ 75135 и БЕЛАЗ 7555
19.03.2024.
ОП бр. 125-24 Набавка резервних дијелова за водене дуваче
ОП бр. 119-24 Набавка услуга сервиса средњенапонских прекидача у 6 Кв постројењима на ПК
ОП бр. 93-24 Набавка пнеуматика за дампере Белаз 75135
КЗ бр. 29-24 Набавка услуга периодичних прегледа и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме
KЗ бр. 31-24 Набавка роба за ремонт куполних вентила
ОП бр. 122-24 Набавка пластичног (PEHD) цјевовода (1)
ОП бр. 115-24 Набавка кружног вијенца и пратећих агрегата за багер Hyundai R800LC-9
КЗ бр. 30-24 Набавка услуга механичког чишћења постројења ОШиП-а
КЗ бр. 24-24 Набавка услуга на испитивању посуда под притиском и подешавању сигурносних вентила
15.03.2024.
ОП бр. 109-24 – Набавка услуга ангажовања камионског индустријског усисивача за вријеме редовног ремонта ТЕ у 2024.г
07.03.2024.
КЗ бр. 10-24 Набавка специјалистичких заваривачко – браварских услуга
КЗ бр. 22-24 Набавка услуга испитивања материјала у ремонту ТЕ у 2024.години
ОП бр. 90-24 – Набавка скеларских услуга за потребе ремонта ТЕ у 2024. г
05.01.2024.
KЗ 05-24 Набавка услуга лабораторијске контроле здраствене исправности намирница
ОП 48-24 Набавка резервних дијелова за машине из производног програма Hyundai
ОП бр. 45-24 Набавка резервних дијеловa за булдозер SHANTUI SD32W
ОП бр. 49-24 Набавка хемикалија за третман расхладног система
29.12.2023.
Realizacija ugovora 17-23
07.12.2023.
ОП бр. 02-24- Набавка радова руковања системом Допреме угља за 2024.г
ОП бр. 33-24 – Набавка рибљег програма
OП бр. 06-24 Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постројења за 2024.г Конкурентски захтјев бр. 76-23- Набавка UAV опреме и софтвера
ОП бр. 12-24 Набавка услуга текућег руковања погона ОШИП за 2024.г
ОП бр. 28-24- Набавка услуга превоза радника за 2024. г
07.11.2023.
Отворени поступак бр. 01-24- Набавка уља и мазива за потребе Рудника и ТЕ Гацко за 2024. годину Отворени поступак бр. 248-23 – Набавка радова наткривања угљених транспортера ТУ1 и ТУ
Отворени поступак бр. 249-23 – Набавка информатичке опреме за подршку пројекта ревитализације телефонског система
01.11.2023.
Отворени поступак бр. 247-23 – Инвестициона набавка резервних дијелова и потрошног материјала
КЗ бр. 68-23 – Учешће службе медицине рада при распореду радника са смањеном радном способношћу
25.10.2023.
КЗ бр. 66-23 – Набавка услуга израде Стручног мишљења о испуњености услова продужења рока важења
13.10.2023.
Отворени поступак бр. 244-23 – Ревитализација телефонске централе Mitel MiVoice MX-One 6.9
05.10.2023.
КЗ бр. 64-23 – Набавка електрода за заваривање и наваривање
29.09.2023.
КЗ (измјењени) бр. 61-23 НАБАВКА РАДОВА НА ДОГРАДЊИ КАПИЈЕ 1
KЗ бр. 60-23 Набавка зимских гума за путничка теретна и теренска возила
КЗ бр. 61-23 НАБАВКА РАДОВА НА ДОГРАДЊИ КАПИЈЕ 1
Отворени поступак бр. 241-23 Набавака теренских возила – 4 комада
05.09.2023.
ОП бр. 236-23 Набавка дијелова и услуга за ремонт мјењача и торк-а булдозера Cat D7R
Отворени поступак бр. 232-23 – Набавка радова на утовару, транспорту, одлагању и планирању пепела и шљаке
Отворени поступак бр. 235-23 – Набавка новог система за евиденцију радног времена
OП бр. 237-23 Набавка браварског, заваривачког и мјерног алата
24.08.2023.
КЗ бр. 49-23 – Набавка резервних дијелова, услуга одржавања и калибрације фиксне мјерне станице Отворени поступак бр. 234-23- Набавка услуга обрачуна откривке по IFRIC и цијене коштања угља
10.08.2023.
ОП бр. 231-23-Набавку новог дизел мотора KTA38-C за дампер БЕЛАЗ 75135
09.08.2023.
Отворени поступак бр. 230-23 – Набавка агрегата и дијелова за рударске машине
Отворени поступак бр. 227-23 – Набавка репарације носача носећих ваљака за траке Б-1200
28.07.2023.
ПП без ОО 23-23 – Набавка дигиталног регулатора система побуде ТЕ Гацко
24.07.2023.
Конкурентски захтјев бр. 48-23 – Набавка услуга за ремонт и сервис вијчаног блока
Конкурентски захтјев бр. 43-23- Набавка ПП апарата и потрошног материјала за потребе Службе ЗОП-а
Конкурентски захтјев бр. 45-23 – Набавка кућишта за потребе Допреме угља
Отворени поступак бр. 218-23 – Набавка резервних дијелова произвођача EMERSON
Отворени поступак бр. 219-23 – Набавка дијелова и услуга за ремонт дизел мотора „CUMMINS QSX15“
20.07.2023.
Отворени поступак бр. 221-23- Набавка роба и услуга за одржавање емисионе станице
Отворени поступак бр. 222-23 – Набавка радова на реконструкцији дијела пута од платоа до капије 3 Позив за достављање понуда (анекс II ) бр.01-23- Набавка здравствених услуга
03.07.2023.
Отворени поступак бр. 203-23- Набавка резервних дијелова за БТО, ДТО и ДТД систем
Отворени поступак бр. 204-23- Набавка челичне ужади, привезница и опреме за дизање и преношење терета
КЗ бр. 37-23 – Набавка резервних дијелова за одржавање трачних вага на континуалним системима
КЗ бр. 35-23 – Набавка ремења за дробилицу SB 15 25R
КЗ бр. 36-23 – Набавка услуга израде Стручног мишљења
КЗ бр. 38-23 – Набавка диск плочица за дампере БЕЛАЗ 75135
22.06.2023.
КЗ бр. 34-23 Набавка потрошног материјала
ОП бр. 208-23 Набавка заптивног материјала
20.06.2023.
Отворени поступак бр. 210-23 Набавка услуга медијског праћења
16.06.2023.
33-23 Набавка вијчане робе за потребе ремонта и текућег одржавања ТЕ у 2023.г
14.06.2023.
Отворени поступак бр. 21-23 – Набавка топлотно обрађених сухомеснатих производа
Отворени поступак бр. 22-23 – Набавка ферментисаних производа
13.06.2023.
ОП бр. 201-23 Набавка телекомуникационих услуга за 2023.г
07.06.2023.
Отворени поступак бр. 199-23- Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање теренских возила
25.05.2023.
КЗ бр. 29-23 Набавка резервних дијелова, алата, прибора и ситног потрошног материјала
КЗ бр. 31-23 Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а
18.05.2023
Отворени поступак бр. 189-23 – Набавка металних прагова за транспортере БТО система
Отворени поступак бр. 197-23 – Набавка рударских каблова
15.05.2023
КЗ бр. 25-23 Набавка резног алата
ОП бр. 186-23 Радови на откопавању, утовару, транспорту, одлагању и планирању откривке
28.04.2023
КЗ бр. 22-23 – Набавка услуга санитарног прегледа радника
Отворени поступак бр. 133-23 – Набавка јоноизмјењивачких маса
Отворени поступак бр. 179-23- Набавка робе за грађевинско одржавање
20.04.2023.
КЗ бр. 21-23 – Набавка опреме и прибора за заваривање
КЗ бр. 17-23 Набавка штампаног материјала
12.04.2023.
КЗ бр. 15-23 – Набавка услуга ангажовања ВКВ аутоматичара-електричара за потребе ремонта у 2023. години
Отворени поступак бр. 176-23 – Набавка зупчаника и озубљених елемената за континуално технолошку опрему
ОП бр. 166-23 Набавка роба и услуга за ревитализацију мјерно управљачког система хидр.
ОП бр. 177-23 Набавка ваљака за тракасте транспортере континуално технолошке опреме
ОП бр. 135-23 Набавка термоизолационих радова за потребе ремонта ТЕ у 2023.г
ОП бр. 144-23 Набавка шина S49 (кориштене шине)
ОП бр. 171-23 Набавка резервних дијелова и опреме за аутоматику за потребе ремонта ТЕ
ОП бр. 173-23 Набавка транспортних трака за БТО, ДТД и ДТО систем за 2023.г
08.04.2023.
Отворени поступак бр. 152-23 – Набавка роба и услуга за ревитализацију кругова вањске расвјете
07.04.2023.
Отворени поступак бр. 134-23 – Набавка роба и услуга за аутоматизацију помоћне котловнице Отворени поступак бр. 167-23 – Набавка резервних дијелова и услуга специјалистичког сервиса анализатора садржаја
Отворени поступак бр. 168-23 – Набавка манометара и термометара за потребе ремонта ТЕ у 2023. години
06.04.2023.
Отворени поступак бр. 158-23 – Набавка услуга на испитивању посуда под притиском
05.04.2023
Отворени поступак (ОС) бр. 72-23- Набавка специјалистичких услуга ремонта хладњака рударске механизације
04.04.2023
ОП бр. 146-23 Набавка радова за термоизолацију турбине за потребе редовног ремонта ТЕ
Отворени поступак бр. 93-23 – Набавка резервних дијелова за водене дуваче за потребе редовног ремонта у
Отворени поступак бр. 95-23 – Набавка радова на замјени цијеви екранског дијела котла бр.2 у помоћној котловници
Отворени поступак бр. 147-23 – Набавка услуга и роба за сервис компресора, сушача и дуваљки и остале Atlas Copco
03.04.2023.
OП бр. 153-23 Набавка радова на антикорозивној заштите челичне конструкције расхладног торња КЗ 09-23 Набавка услуга испитивања и израде елабората са анализом главних и резервних заштита ОП бр. 149-23 Набавка дијелова за булдозер Komatsu D155AX-6
ОП бр. 155-23 Израда и репарација машинских дијелова, склопова и хидрауличких компоненти
ОП бр. 145-23 Набавка радова на замјени стојки КПВ 2 котловског постројења ТЕ Гацко у 2023.г
Отворени поступак бр. 73-23 – Набавка каско осигурања возила за 2023. годину
Отворени поступак бр. 131-23- Набавка роба и услуга за ремонт и сервис компресора AC GA 250W Отворени поступак бр. 156-23 – НАБАВКА БРИСАЧА И УЛОЖАКА ЗА БРИСАЧЕ ТРАКА Б-1400 (транспортери
22.03.2023.
ОП бр. 126-23 Набавка НН електромотора
ОП бр. 143-23 Набавка услуга репарације вратила дуплог лежаја млина и монтажe дуплог лежаја Отворени поступак бр. 130-23 – Набавка услуга и роба за ревитализацију електрофилтерског постројења
Отворени поступак бр. 132-23 – Набавка филца за потребе процеса производње и одржавања Отворени поступак бр. 138-23 – Набавка резервних дијелова, опрема машинска за потребе погона Допрема угља
21.03.2023.
ОП бр. 103-23 Набавака услуга обрачуна откривке по IFRIC 20 за 2022.г
ОП бр. 127-23 Набавка услуга и роба за проширење и модернизацију управљачког система на ПТП ОП бр. 128-23- Набавка резервних дијелова за опрему машинске сале ТЕ (ГПО) и ПО.
ОП бр. 136-23- Набавка материјала за термоизолацију за потребе редовног ремонта ТЕ у 2023.г
20.03.2023
КЗ бр. 05-23 – Набавка услуга радиографске контроле заварених спојева на опреми котловског постројења у ремонту
КЗ бр. 06-23- Набавка арматуре за потребе помоћних објеката у ремонту ТЕ у 2023. години Отворени поступак (ОС) бр. 76-23 – Набавка услуга ангажовања рударске механизације
Отворени поступак бр. 83-23 – Набавка радова на реконструкцији тракта димних гасова у ремонту ТЕ у 2023. години
Отворени поступак бр. 111-23- Набавка радова на опреми система обдувавања котловског постројења
16.03.2023
ОП бр. 112-23- Набавка бушачко-минерских радова на ПК Поникве
ОП бр. 117-23 Набавка љепила и алата за вулканизацију
10.03.2023
КЗ бр. 04-23- Набавка услуга испитивања, дефектаже и отклањања недостатака на стабилним системима
Отворени поступак бр. 91-23 – Набавка услуга ремонта пулвис спојница W 850 вентилационог млина S 40.50
Отворени поступак бр. 92-23 – Набавка обојених метала
Отворени поступак бр. 94-23 – Набавка услуга подешавања горионика на котловима у помоћној котловници
Отворени поступак бр. 96-23 – Набавка радова на чишћењу циркулационог расхладног система
01.03.2023
ОП бр. 83-23 Набавка оригиналних резервних дијелова за машине произвођача Caterpillar
ОП бр. 87-23 Набавка арматуре блока и ПО у ремонту у 2023. години
17.02.2023.
Отворени поступак бр. 69-23 – Одржавање базног информационог система за 2023. годину
09.02.2023.
Отворени поступак бр. 58-23 – Набавка услуга сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
ОП бр. 35-23 – Набавка погонских хемикалија
Отворени поступак бр. 56-23 – Ремонт и набавка аутоелектричарских агрегата
Отворени поступак бр. 61-23 – Набавка гумено-техничке робе у 2023. години
Отворени поступак бр. 36-23 Набавка електрода
ОП бр. 66-23 Набавка носача (стојки) цијевног система КПВ 2 за потребе ремонта Те
ОП бр. 62-23 Набавка резервних дијелова и услуга за пумпе из програма FLYGT.
16.01.2023
КЗ бр. 01-23 – Набавка услуга лабораторијске контроле здраствене исправности намирница и чистоће површинa
Отворени поступак бр. 33-23 – Набавка хидрауличних цријева и прикључака
Отворени поступак бр. 235-22 – Нaбaвкa услуга санације електричног мотора вентилационог млина
19.12.2022.
Отворени поступак бр. 05-23 – Набавка скеларско-изолатерских услуга за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године
16.12.2022.
ОP бр. 04-23 Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО-у Термоелектране и црпној
Отворени поступак бр. 46-23 – Набавка услуга поправке и сервисирања клима уређаја на машинама и возилима
Отворени поступак бр. 03-23 – Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике
КЗ бр. 93-22 – Набавка услуга мјерења емисије димних гасова
06.12.2022
ОП бр. 06-23 Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постројења за 2023.г ОП бр. 09-23 Набавка услуга репарације радних кола вентилационих млинова за 2023
ОП бр. 10-23- Набавка помоћних радова на постројењу ОШиП и ГПО за 2023.
ОП бр. 12-23 Набавка услуга текућег руковања погона ОШИП за период 01.01. до 31.12.2023.г Отворени поступак бр. 08-23 – Набавка услуга одржавања механизма котловског постројења Отворени поступак бр. 11-23 – Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП за период 01.01. до 31.12.2023.
Отворени поступак бр. 27-23 – Набавка услуга руковања I БТО и II БТО системом
30.11.2022.
Отворени поступак бр. 41-22 – Набавка месних конзерви
Отворени поступак бр. 14-23 – Набавка ратарских производа
Отворени поступак бр. 17-23 – Набавка млијечних производа
Отворени поступак бр. 15-23- Набавка конзервисане рибе
23.11.2022.
КЗ бр. 91-22- Набавка зимских гума за путничка теретна и теренска возила
17.11.2022.
Отворени поступак бр.231-22- Набавка канцеларијског материјала (2)
28.10.2022.
КЗ бр. 86-22- Набавка услуга испитивања, дефектаже и отклањања недостатака на стабилним системима за гашење
27.10.2022.
КЗ бр. 75-22- Набавка продужења лиценци за Palo Alto Firewall
19.10.2022.
ОП бр. 64-22 Набавка и уградња 2 кружна вијенца за роторне багере ЕР – 1250
14.10.2022.
ОП бр. 226-22 Набавка турбинског уља
07.10.2022.
Отворени поступак бр. 223-22 – Набавка недостајућих финансијских средстава за финансирање набавке енергената
Отворени поступак бр. 222-22- Набавка опреме за наставак процедуре реализације пројекта интегрисаног системa заштите
Отворени поступак бр. 219-22 – Набавка каско осигурања за хидрауличног багера кашикара „Komatsu“ модел РС2000
27.09.2022.
Отворени поступак бр. 218-22 – Набавка услуга испитивања квалитета површинских, подземних и отпадних вода
14.09.2022.
ОП бр. 216-22- Набавка услуга израде и ремонта хладњака рударске механизације Отворени поступак бр. 212-22 – Набавка пумпе CN 400-105
14.09.2022.
ОП бр. 21422 Израда и репарација машинских дијелова, склопова и хидрауличких компоненти
24.08.2022.
Отворени поступак бр. 208-22- Набавка и уградња нових учинских растављача и сервис средњенапонских прекидача
Отворени поступак бр. 204-22- Набавка оригиналних резервних дијелова на теренским возила и возилима за превоз
18.08.2022.
ОП бр. 209-22 Набавка заптивног материјала за потребе редовног одржавања и ремонта ТЕ
12.08.2022.
KЗ бр. 83-22 Набавка плафонских панцира за вентилационе млинове
08.08.2022.
ОП бр. 198-22 Набавка замрзнутих пилећих производа.
04.08.2022.
Отворени поступак бр. 194-22 – Набавка дијелова за парне котлове у помоћној котловници
3.08.2022.
Отворени поступак бр. 196-22 – Набавка и уградња клима уређаја у електро просторијама БТО и ДТО система
29.07.2022
Отворени поступак бр. 193-22 Набавка и уградња дизел мотора Cummins QSX15 за багер Hyundai Отворени поступак бр. 195-22 Набавка услуга мониторинга рада блока ТЕ Гацко прије и послије додавања адитива за
Отворени поступак бр. 189-22 Набавка резервних дијелова за БТО и ДТД систем
28.07.2022
Отворени поступак бр. 190-22 – Набавка осовиница и чаура за папуче одлагача и претоварача Отворени поступак бр. 191-22- Набавка дијелова и услуга за ремонт дизел мотора „CUMMINS“ Отворени поступак бр.192-22 – Набавка репарације носача носећих ваљака Б-1200
06.07.2022
Позив за достављање понуда (анекс II дио Б) бр. 08-21-Набавка здравстевнихуслуга
17.06.2022.
KЗ бр. 77-22 Набавка опреме и прибора за заваривање
ОП бр. 182-22 Набавка НН електромотора
ОП бр. 179-22 Набавка резервних дијелова за системе мјерења и регулације за потребе ремонта ТЕ
ОП бр. 172-22 Набавка адитива за побољшање сагоријевања
16.06.2022.
KЗ бр. 76-22- Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2022
13.06.2022.
KЗ бр. 77-22 Набавка опреме и прибора за заваривање
ОП бр. 179-22 Набавка резервних дијелова за системе мјерења и регулације за потребе ремонта ТЕ
07.06.2022
КЗ бр. 78-22- Набавка потрошног материјала за потребе редовног ремонта и текућег одржавања у 2022. години Отворени поступак бр. 173-22 – Набавка опреме за 6кV постројење за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2022. години Отворени поступак бр. 175-22- Набавка услуга израде пројекта за замјену завјешења паровода Рц-А и Рц-Б
KЗ бр. 76-22- Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2022
ОП бр. 177-22- Набавка пилећег програма
02.06.2022.
KЗ бр. 74-22 Набавка роба за текуће одржавање објеката и инсталација
24.05.2022.
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке – Адвокатске услуге
23.05.2022.
KЗ бр. 70-22- Набавка ПП апарата и друге опреме за потребе Службе ЗОП-а
ОП бр. 163-22 Набавка пумпи за испумпавање воде из Рудника
Отворени поступак бр. 156-22 – Набавка ваљака за тракасте транспортере континуалне опреме
20.05.2022.
КЗ бр. 71-22 Набавка услуга специјалисте за систем управљања OVATION
КЗ бр. 67-22 – Набавка опреме и прибора за вулканизацију
Отворени поступак бр. 21-22 – Набавка топлотно обрађених сухомеснатих производа
ОП бр. 158-22 – Набавка радова на реконструкцији дијела пута од платоа радионице до капије 3
18.05.2022.
Обавјештење о измјени, Анекс II бр. 2-22
13.05.2022.
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке, 03-22
12.05.2022.
Отворени поступак бр. 157-22 – Набавка бубњева за машине и трачне транспортере
КЗ бр. 64-22 – Набавка услуга заваривања пластичног цјевовода НО355х26,1 НП 12,5
11.05.2022.
KЗ бр. 53-22 Набавка услуга периодичног испитивања услова радне средине
06.05.2022.
Тендер (интерни број 03-22) – Набавка осигурања радника
03.05.2022.
Отворени поступак бр. 147-22- Набавка оригиналних резервних дијелова за багер ТЕREX RH90C
Отворени поступак бр. 151-22 – Набавка скеларских услуга за потребе ремонта ТЕ у 2022.години
29.04.2022.
OPERATIVNI PLAN 2022
КЗ бр. 3-22- Набавка потрошног хигијенског материјала
Процедура ЈН инт.бр. 2-22 анекс II дио Б Набавка адвокатских услуга
28.04.2022.
Отворени поступак бр. 154-22- Набавка бешавних цијеви за уводнице ЦВЗ-а за потребе ремонта у 2022.године
21.04.2022.
Отворени поступак бр. 153-22- Набавка резервних дијелова
KЗ бр. 63-22 Набавка заптивног материјала за потребе редовног одржавања и ремонта ТЕ у 2022.г
KЗ бр. 62-22 Набавка НН електромотора
OП бр. 149-22 Набавка браварско – заваривачких услуга за потребе ремонта ТЕ у 2022. г
15.04.2022.
ОП бр. 146-22- Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање камиона MERCEDES AСTROS 4141K
13.04.2022
KЗ бр. 58-22- Набавка услуга санитарног прегледа радника
ОП бр. 143-22 Набавка грабуља за дробилице
Отворени поступак бр. 43-22 – Набавка филтера за машине и возила рударске механизације РЈ Рудник
Отворени поступак бр. 62-22 – Ремонт и набавка аутоелектричарских агрегата и склопова за 2022 годину Отворени поступак бр. 136-22 – НАБАВКА БРИСАЧА И УЛОЖАКА ЗА БРИСАЧЕ ТРАКА Б-1400
04.04.2022.
Отворени поступак бр. 129-22 – Набавка вијчане робе
Отворени поступак бр. 124-22 – Набавка услуга и роба зе ревитализацију и интеграцију система управљања
31.03.2022.
КЗ бр. 45-22 – Набавка услуга ангажовања ВКВ аутоматичара-електричара за потребе ремонта у 2022. години
КЗ бр. 46-22- Набавка центрифугалне пумпе за претакање агресивних хемикалија у току ремонта ТЕ у 2022. години
Отворени поступак бр. 123-22 – Набавка роба и услуга ревитализације и интеграције SCADA-e електропостројења
Отворени поступак бр. 128-22 – Набавка резервних дијелова за вибродијагностику и специјалистички сервис
29.03.2022.
KЗ бр. 47-22 Набавка услуга на испитивању посуда под притиском и подешавање сигурносних вентила
23.03.2022.
КЗ бр. 39-22 – Набавка услуга и роба за проширење управљачког система на ПТП за потребе редовног ремонта ТЕ
KЗ бр. 48-22- Набавка вијчане робе за потребе ремонта и текућег одржавања ТЕ у 2022. години
КЗ бр. 34-22- Набавка вулканизерског материјала, прибора и алата
Отворени поступак бр. 111-22 – Набавка радова на реконструкцији тракта димних гасова у ремонту ТЕ у 2022. години
21.03.2022
KЗ бр. 38-22 Набавка услуга радиографске контроле заварених спојева за потребе ремонта у 2022. години
KЗ бр. 42-22 Набавка радова испитивања материјала на опреми котловског постр.
18.03.2022.
KЗ бр. 40-22 Набавка хемијске отпорне мреже за сита на усису Цирк пумпи у Црпној станици
14.03.2022.
OП бр. 102-22 Набавка услуга ангажовања индустријског усисивача за потребе ремонта ТЕ у
ОП бр. 101-22 Набавка резервних дијеловаза опрему машинске сале термоелектране (ГПО) и
10.03.2022.
ОП (ос) бр. 37-22 Набавка услуга унутрашњег и вањског чишћења котла
08.03.2022.
KЗ бр. 14-22 Набавка задњег моста за виљушкар HMT 120D
OП бр. 48-22- Набавка услуга израде и ремонта хладњака рударске механизације
ОП бр. 63-22 Набавка специјалистичких услуга за одржавање дампера БЕЛАЗ 75135 и БЕЛАЗ 7555
ОП бр. 100-22- Набавка услуга специјалистичког превентивног дијагностичког исп.
OП бр. 80-22 Набавка радова на комплетној реконструкцији хладњака турбинског
КЗ бр. 32-22- Набавка арматуре за потребе помоћних објеката у ремонту ТЕ у 2022. години
07.03.2022.
Отворени поступак бр. 92-22 – Набавка скеларских услуга за потребе ремонта ТЕ у 2022.години.
05.03.2022.
Отворени поступак бр. 95-22 – Набавка прстенова радних кола вентилационих млинова S 40.50
Отворени поступак бр. 108-22 – Набавка браварско – заваривачких услуга за потребе ремонта ТЕ у 2022. години
Отворени поступак бр. 105-22 – Набавка радова на санацији цијевног система котловског постројења у ремонту ТЕ
Отворени поступак бр. 99-22 – Набавка услуга чишћења циркулационог система у току редовног ремонта ТЕ у 2022.
04.03.2022.
КЗ бр. 13-22 – Набавка специјалних индустријских љепила
KЗ бр. 14-22 Набавка задњег моста за виљушкар HMT 120D
КЗ бр. 12-22 – Набавка специјалистичких механичарских услуга за машине „Hyundai“ КЗ бр. 12-22 – Набавка специјалистичких механичарских услуга за машине „Hyundai“
Оп бр. 70-22- Набавка и уградња нових хидрауличних пумпи за Caterpillar 385C
Набавка и уградња новог склопа трансмисије (мјењач-торк-диференцијал) за булдозер КОМАТSU D475А-5
03.03.2022.
OП бр. 84-22 Набавка резервних дијелова, алата, прибора и ситног потрошног мат.
О 88-22- Набавка термоизолационих радова за потребе ремонта ТЕ у 2022. г
ОП бр. 90-22 Набавка радова за термоизолацију турбине за потребе редовног ремонта ТЕ у 2022.години.
Отворени поступак бр. 86-22 Набавка машинских резервних дијелова за вентилационе млинове за потребе ремонта
02.03.2022.
Отворени поступак бр. 85-22 – Набавка услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода хидромјешавине
КЗ бр. 29-22 – Набавка склопки, контактера и биметала за потребе ремонта ТЕ у 2022.години
КЗ бр. 27-22 – Набавка услуга сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
28.04.2021. KЗ бр. 19-22 Набавка роба и услуга на ревитализацији трансформатора исправљача
ОП бр. 20-22 Набавка свјежег меса
KЗ бр. 30-22- Набавка материјала за термоизолацију за потребе редовног ремонта ТЕ у 2022.години
Отворени поступак бр. 67-22 – Набавка ваљака за потребе Допреме угља и отпреме шљаке и пепела
Отворени поступак бр. 78-22 – Набавка радова на систему Допреме угља и помоћним објектима
КЗ бр. 20-22 – Набавка услуга подешавања горионика на котловима у помоћној котловници за годишњи ремонт ТЕ у
Отворени поступак бр. 79-22 – Набавка услуга и роба за сервис компресора, сушача и дуваљки
КЗ бр. 17-22 – Набавка љепила и алата за вулканизацију за потребе текућег одржавања ТЕ у 2022.години
Отворени поступак бр. 89-22 – Набавка радова на опреми Термоелектране (Машинска сала-ГПО)
25.02.2022.
ОП бр. 68-22- Набавка радова на ремонту агрегата циркулационих пумпи расхладне воде за потребе
KЗ бр. 21-22 Набавка ХДПЕ цијеви за потребе редовног ремонта ТЕ у 2022.години.
KЗ бр. 18-22 Набавка дрвених прагова
18.02.2022.
Тендер (интерни број 02-22) – Набавка осигурања радника
16.02.2022.
KЗ бр. 10-22 Набавка општег потрошног материјала
ОП бр. 58-22 Набавка ливених дијелова- набавка грабуља за дробилице
15.02.2022.
Отворени поступак бр. 57-22 – Набавка материјала за ремонт ваљак
04.02.2022.
ОП бр. 39-22- Набавка резервних дијелова за дампере БЕЛАЗ 75135 и БЕЛАЗ 7555
ОП бр. 4122- Набавка резервних дијеловa за булдозер SHANTUI SD32W
Отворени поступак бр. 45-22- Набавка Резервних дијелова за машине из производног програма Hyundai Отворени поступак бр.44-22- Набавка оргиналних резервних дијелова за Komatsu машине
21.01.2022.
Отворени поступак бр. 38-22 – Набавка погонских хемикалија
КЗ бр. 06-22- Набавка услуга обрачуна откривке по IFRIC 20 за 2021. годину и цијене коштања угља за 2021. годину
Отворени поступак бр. 46-22- Набавка уља и мазива за потребе Рудника и ТЕ Гацко за 2022. годину
20.01.2022.
ОП бр 51-22 – Набавка млијечних производа
КЗ бр. 08-22- Набавка рибљег програма
17.01.2022.
OП бр. 50-22 Набавка Ратарских производа
KЗ бр. 07-22 Набавка свјежих кокошијих конзумних јаја
14.12.2021.
Отворени поступак (Оквирни споразум) бр. 34-22 Набавка еуро дизела за 2022. годину Отворени поступак бр. 192-21 – Набавка и уградња резервних дијелова анализатора садржаја силицијума у води
07.12.2021.
Отворени поступак бр. 29-22 – Набавка хемикалија за третман расхладног система
Отворени поступак бр. 28-22- Набавка услуга превоза радника за период 01.01. до 31.12.2022.године
Отворени поступак бр. 11-22 – Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП за период 01.01. до 31.12.2022.
Отворени поступак бр. 03-22 – Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике за период од 01.01.2022.
Отворени поступак бр. 02-22 – Набавка радова руковања системом Допреме угља
ОП 12-22 Набавка услуга текућег руковања погона ОШИП у 2022.години
ОП. 10-22- Набавка помоћних радова на постројењу ОШиП и ГПО у 2022.години
OП 01-22 Набавка радова одржавања на систему Допреме угља и ПО за период 01.01.2022 до
03.12.2021
ОП 24-22 Набавка услуга на текућем одржавању-радионички радови
02.12.2021.
ОП бр. 1622- Набавка техничких гасова за период 2022 и 2023.г
ОП бр. 27-22 Набавка услуга руковања I БТО и II БТО системом за период од 01.01. 2022. до
Отворени поступак бр. 05-22 – Набавка скеларско-изолатерских услуга за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
Отворени поступак бр. 08-22 – Набавка услуга одржавања механизма котловског постројења за потребе РЈ
01.12.2021.
OП бр. 25-22- Набавка услуга руковања ДТД системoм за период од 01.01 до 31.12.2022. године
ОП бр. 23-22 Набавка услуга текућег одржавања опреме на I БТО, II БТО, ДТД и ДТО систему
Отворени поступак бр. 16-22 Набавка пилећег програма
Отворени поступак бр. 17-22 – Набавка млијечних производа
Отворени поступак бр. 14-22 – Набавка ратарских производа
Отворени поступак бр. 15-22- Набавка конзервисане рибе
Отворени поступак бр. 19-22 Набавка хљеба
KЗ бр. 02 22 Набавка конзервисаних готових јела 400 г.
KЗ бр. 98 – 21 Набавка електроде за заваривање и наваривање
19.11.2021.
КЗ бр. 95-21 – Набавка лабараторијских хемикалија, стакла, прибора и опреме
КЗ бр. 97-21 – Набавка услуга хидродинамичког чишћења цјевовода једне технолошке линије
18.11.2021.
KЗ бр. 98-21- Набавка потрошног материјала за електро-радионицу
02.11.2021.
ОП бр. 186-21 Набавка ланаца за баге Hyundai R450LC-7A
25.10.2021.
KЗ бр. 93-21 НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ СПОЈЕВА ТОПЛОМ ВУЛКАНИЗАЦИЈОМ
КЗ бр. 85-21 – Набавка и уградња роло врата на радионици механичара
15.10.2021
КЗ бр. 67-21 Набавка услуга финансијског савјетовања у области Међународног финансирања инвестициониh

11.10.2021
КЗ бр. 87-21 Набавка ремења за дробилице
Отворени поступак бр. 182-21- Набавка и уградња ланаца за багер Komatsu PC800LC-8EO

07.10.2021
КЗ бр. 85-21 – Набавка услуга разврставања,идентификације и верификације испитивања посуда под притиском

29.09.2021
ОП бр. 180-21 Набавка и уградња ,,реман,,дизел мотора за Caterpillar грејдер 16H
КЗ бр. 83-21- Набавка опреме за стоматолошку ординацију

16.09.2021
бр. 69-21- Набавка услуга сервиса и ванредних поправки електронских компоненти и уређаја са елект

15.09.2021
ОП бр. 175-21 Набавка услуга и дијелова за ремонт дизел мотора CUMMINS

02.09.2021
КЗ бр. 71-21 – Набавка SN прекидача (учински растављач) 12 kV, 400 A CR3 1004 P150 MIT E,L,U,C,D,H i M
Отворени поступак бр. 177-21 Набавка лимова, профила и шипкастог материјала
ОП бр. 176-21 Набавка љепила и алата за вулканизацију гумених транспортних трака
Отворени поступак бр. 158-21- Набавка шина S49 (кориштене шине)

11.08.2021
ОП бр. 173-21 Набавка гумено-флексибилног цјевовода за одводњавање
Отворени поступак бр. 170-21- Набавка резервних дијелова за дампере БЕЛАЗ 75135 и БЕЛАЗ 7555
Oтворени поступак бр.174-21 – Набавка дампера носивости 110-130 тона
Отворени поступак бр. 166-21 – Набавка роба и услуга за ревитализацију активне мрежне опреме у предузећу

29.07.2021
КЗ бр. 62-21 Набавка услуга испитивања квалитета површинских, подземних и отпадних вода

29.06.2021
Отворени поступак бр. 165-21 Радови на откопавању, утовару, транспорту, одлагању и планирању откривке

17.06.2021
КЗ бр. 59-21- Набавка замјенског хардвера и продужење лиценци за Palo Alto Firewall и антивирус Kaspersky
14.06.2021
КЗ бр. 58-21- Набавка резервних дијелова за дробилицу за потребе редовног ремонта у 2021.години
11.06.2021
КЗ бр. 60-21 Набавка услуга специјалистичког сервиса анализатора садржаја силицијума у води у ремонту ТЕ у 2021.
ОП бр. 153-21 Набавка радова за реализацију пројекта Касета III- фаза 3 – Набавка и уградња фолије
Отворени поступак бр. 87-21 Набавка ланаца за булдозер Komatsu D475A-5
08.06.2021
Отворени поступак бр. 154-21- Набавка и уградња опреме за реализацију дијела пројекта система видео надзора
04.06.2021
Позив за достављање понуда инт.бр. 08-21- Набавка здравстевних услуга
01.06.2021
ОП бр. 146-21- Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање пумпа из програма FLYGT
31.05.2021
КЗ бр. 25-21 Набавка плана заштите од пожара за ЗП РиТЕ
КЗ бр.150-21- Набавка услуга испитивања, дефектаже и отклањања недостатака на стабилним
ОП бр. 147-21 Набавка услуга специјалистичких испитивања и одржавања електро опреме на ПК
27.05.2021
Отворени поступак бр. 154-21- Набавка и уградња опреме за реализацију дијела пројекта система видео надзора
21.05.2021.
ОП бр. 156-21- Набавка ХДПЕ цијеви са навареним прирубницама за спајање и фазонски комади за
18.05.2021.
КЗ бр. 55-21 Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2021.
13.05.2021.
КЗ бр. 45-21- Набавка ауто сијалица, алата и потрошног материјала за одржавање ауто-електричарских склопова
04.05.2021.
КЗ бр. 41-21- Набавка потрошног материјала
16.04.2021
КЗ бр. 42-21 Набавка услуга израде и инсталације софтвера за евиденцију и праћење отклањања кварова на ГПО
Отворени поступак бр. 131-21 – Набавка радова антикорозивне заштите челичне конструкције расхладног торња
Отворени поступак бр. 137-21 – Набавка радова на санацији цијевног система котловског постројења у ремонту ТЕ
02.04.2021.
КЗ бр. 38-21 Набавка материјала и резервних дијелова за реконструкцију кабловских траса котловског постројења у
ОП бр. 109-21- Набавка услуга имплементације система управљања безбједношћу података (ISO
01.04.2021.
КЗ бр. 35-21 Набавка услуга ангажовања ВКВ аутоматичара-електричара за потребе ремонта у 2021. години
КЗ бр. 36-21 Набавка услуга специјалисте за систем управљања OVATION у ремонту ТЕ 2021.године
Отворени поступак бр. 122-21 Набавка радова на замјени стојки КПВ 1 котловског постројења у ремонту ТЕ у 2021.
Отворени поступак бр. 123-21 – Набавка резервних дијелова за системе управљања арматуром у ремонту ТЕ
KЗ бр. 19-21 Набавка канцеларијског материјала
КЗ бр. 28-21Набавка осигурача и расвјете за потребе ремонта ТЕ 2021. године
КЗ бр. 30-21 Набавка арматуре за потребе помоћних објеката у ремонту ТЕ у 2021.години
КЗ бр. 32-21Набавка резервних дијелова за потребе одржавања система гријања објеката РиТЕ у грејној сезони
КЗ бр. 37-21- Набавка резервних дијелова за одржавање SCADA система у ремонту ТЕ године и текућег одржавања
ОП 100-21 Набавка роба и услуга за C сервис компресора AC GA 250W и сервис компресора
ОП 119-21- Набавка услуга и роба за проширење управљачког система на ПТП за потебе ремонта
ОП бр. 84-21 Набавка услуга чишћења циркулационог система у току редовног ремонта ТЕ у 2021
ОП бр. 108-21 Набавка каблова и кабловског материјала за потребе редовног ремонта ТЕ у
ОП бр. 111-21 Набавка услуга ангажовања индустријског усисивача за потребе ремонта ТЕ у
ОП бр. 113-21 Набавка недостајућих финансијских средстава потребних за финансирање редовног год.ремонта
ОП бр. 118-21 Набавка радова на опреми котловског постројења – вентилациони млинови за потреб
ОП бр. 120-21 Набавка резервних дијелова за вибродијагностику и специјалистички сервис
ОП бр. 121-21 Набавка резервних дијелова произвођача EMERSON за потребе редовног ремонта ТЕ
ОП бр. 127-21 Набавка радова на санацији завјесних прегријача паре котла П-64 у ремонту ТЕ у 2021.години
ОП. 116-21 Набавка радова на систему мониторинга положаја пламена у току ремонта ТЕ у
Отворени поступак бр. 72-21 Набавка љепила и заптивних материјала за потребе ремонта ТЕ у 2021.години
26.03.2021
ОП бр. 113-21 Набавка недостајућих финансијских средстава потребних за финансирање редовног год.ремонта
25.03.2021.
КЗ бр. 28-21Набавка осигурача и расвјете за потребе ремонта ТЕ 2021. године
ОП 100-21 Набавка роба и услуга за C сервис компресора AC GA 250W и сервис компресора
ОП бр. 84-21 Набавка услуга чишћења циркулационог система у току редовног ремонта ТЕ у 2021
ОП бр. 103-21 Набавка радова на опреми система обдувавања котловског постројења за потребе
ОП бр. 104-21 Набавка услуга ангажовања интервентне групе за потребе ремонта ТЕ у 2021. Години
ОП бр. 108-21 Набавка каблова и кабловског материјала за потребе редовног ремонта ТЕ у
Отворени поступак бр. 92-21 – Набавка услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода хидромјешавине
Отворени поступак бр. 96-21- Набавка филца за потребе редовног ремонта ТЕ у 2021. години
Отворени поступак бр. 97-21 – Набавка радова испитивања материјала на опреми котловског постројења за потребе
Отворени поступак бр. 105-21 Набавка роба за замјену дијелова паровода сепаратор-експандер Р 20 котловског
24.03.2021.
OП бр. 68-21 Набавка радова на систему допреме угља и помоћним објектима у току редовног ремонта ТЕ у 2021.
ОП бр. 95-21Набавка услуга и роба за сервис компресора, сушача и дуваљки за потребе редовног
Отворени поступак бр. 77-21 – Набавка пумпе за постројење отпадних вода на ГПО-у за потребе редовног ремонта ТЕ
Отворени поступак бр. 91-21 Набавка услуга и роба за ревитализације електрофилтерског постројења, за потребе
Отворени поступак бр. 93-21 Набавка ватросталних лимова и цијеви за потребе редовног ремонта ТЕ у 2021. години
Отворени поступак бр. 94-21 – Набавка роба и услуга за ремонт куполних вентила и дозатора пепела за потребе
Отворени поступак бр. 99-21 Набавка радова на вентилационим механизмима котловског постројења ВДГ и ВСВ за
Отворени поступак бр. ОП бр. 90-21 Набавка гуменотехничке робе за потребе ремонта ТЕ у 2021. години
22.03.2021.
Отворени поступак бр. 60-21 – Набавка виталних дијелова за дампере БЕЛАЗ 75135
Отворени поступак бр. 67-21 Набавка транспортних трака, гума за облагање бубњева, љепила и алата
Отворени поступак бр. 98-21 Набавка услуга механичког чишћења постројења ОШиП за потребе ремонта у 2021
Отворени поступак бр.101-21 Набавка радова ремонтних активности на ОШИП-у у ремонту блока ТЕ у 2021.години
19.03.2021.
Отворени поступак бр. 70-21 – Набавка роба и услуга на ревитализацији трансформатора исправљача на електро филтерском постројењу
Конкурентски захтјев бр. 16-21 Набавка водоводног и електро материјала
Конкурентски захтјев бр. 20-21 Набавка резервних дијелова за потребе погона Допреме угља
Отворени поступак бр. 61-21 Набавка услуга испитивања и специјалистичког сервиса 6 КV постројења за потребе редовног ремонта ТЕ
Отворени поступак бр. 63-21 – Набавка челичних лимова, профила и цијеви за потребе ремонта ТЕ у 2021.години
Отворени поступак бр. 64-21 Набавка машинских резервних дијелова за котловско постројење
Отворени поступак бр. 81-21 – Набавка резервних дијелова за водене дуваче за потребе редовног ремонта у 2021.години
Отворени поступак бр.49- 21 Набавка резервних дијелова и услуга ремонтa дизел мотора SAA12V140E-3 за багер „Komatsu“ PC2000-2
17.03.2021.
OП бр. 54-21 Набавка услуга и дијелова за ремонт два дизел мотора CUMMINS KTA 38
OП бр. 68-21 Набавка радова на систему допреме угља и помоћним објектима у току редовног ремонта ТЕ у 2021.
OП бр. 69-21Набавка котрљајних лежајева за потребе редовног ремонта ТЕ у 2021. години
OП бр. 75-21 Набавка радова за електрична испитивања генератора и ремонт 6 kV и 0,4 kV ел.мотора за потребе
OП бр. 82-21 Набавка скеларских услуга за потребе ремонта ТЕ у 2021.години.
КЗ бр. 21-21- Набавка дрвених прагова
КЗ бр. 22-21- Набавка оригиналних филтерских елемената за пречишћавање регулационог уља управљања
КЗ бр. 25-21 Набавка услуга лабораторијске контроле здраствене исправности намирница и чистоће површина
ОП бр. 62-21- Набавка услуга на испитивању посуда под притиском и подешавању сигурносних вентила
16.03.2021.
Отворени поступак бр. 80-21 – Набавка услуга специјалистичког
КЗ бр 23-21 Набавка штампаног материјала
КЗ бр. 18-21 Набавка услуга за геодетско осматрање високих брана Врба и Клиње
Отворени поступак бр. 74-21 – Набавка машинских резервних дијелова за вентилационе млинове за потребе ремонта
Отворени поступак бр. 78-21 – Набавка ваљака за потребе Допреме угља и отпреме шљаке и пепела за потребе
Отворени поступак бр. 79-21 – Набавка услуга подешавања горионика на котловима у помоћној котловници за годишњи ремонт ТЕ у 2021. години
Отворени поступак бр. 83-21 – Набавка материјала за термоизолацију за потребе редовног ремонта ТЕ у 2021 години
05.03.2021.
OП бр. 66-21- Набавка Свјежег меса
05.03.2021.
OП бр. 22-21 Набавка ферментисаних производа
17.02.2021-
OП БР. 52-21 Набавка услуга сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
26.01.2021
Oтворени поступак бр. 50-21 Набавка радова и роба за реализацију пројекта Касета III- фаза 3
КЗ бр. 09-21- Набавка консултантских услуга
ОП бр. 47-21 Израда и репарација машинских дијелова, склопова и хидрауличких компоненти
Отворени поступак бр. 20-21 – Набавка свјежег меса
Отворени поступак бр. 42-21- Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање теренских возила и возила
15.01.2021.
ОП бр. 30-21- Набавка филтера за машине и возила рударске механизације РЈ Рудник у 2021. години
05.01.2021
ОП бр. 45-21 Набавка унутрашњег и вањског чишћења котла за период до 31.12.2021.
16.12.2020
Oтворени поступак бр. 172-20- Набавка ваљака за потребе Допреме угља
07.12.2020.
Отворени поступак бр. 28-21- Набавка услуга превоза радника за период 01.01. до 31.12.2021.године
02.12.2020.
КЗ бр. 02-21 Набавка конзервисаних готових јела 400 г
КЗ бр. 116-20 Набавка услуга ремонта диска радног кола вентилационог млина S.40.50
КЗ бр. 117-20- Набавка FLYGT потопних дренажних пумпи за одшљакивач котла и допрему угља за потребе
Конкурентски захтјев бр. 04-21 – Набавка рибљег програма
ОП (ОС) 05-21 – Набавка скеларско-изолатерских услуга за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
ОП (ОС) 06-21 Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постројења за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
ОП (ОС) 08-21 – Набавка услуга одржавања механизма котловског постројења за потребе РЈ Термоелектрана за период 01.01.2021 до 31.12.2021
ОП (ос) бр. 07-21 Набавка услуга унутрашњег и вањског чишћења котла за период од 01.01. до 31.12.2021.г
ОП бр. 03-21 Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
ОП бр. 04-21 Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО-у Термоелектране и црпној станици за период 01.01. до 31.12.2021. године
ОП бр. 09-21 Набавка услуга репарације радних кола вентилационих млинова за период од 01.01. до 31.12.2021. године
Отворени поступак бр 16-21 Набавка пилећег програма
Отворени поступак бр. 01-21 Набавка радова одржавања на систему Допреме угља и ПО за период 01.01.2021 до
Отворени поступак бр. 02-21 – Набавка радова руковања системом Допреме угља за потребе РЈ Термоелектрана за
Отворени поступак бр. 10-21 Набавка помоћних радова на постројењу ОШиП и ГПО у 2021.години
Отворени поступак бр. 11-21 Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП у 2021 години
Отворени поступак бр. 12-21 Набавка услуга текућег руковања погона ОШИП у 2021.години
Отворени поступак бр. 15-21- Набавка рибе (конзервиране)
Отворени поступак бр. 17-21 – Набавка млијечних производа
Отворени поступак бр. 19-21 – Набавка Хљеба
Отворени поступак бр. 23-21 Набавка услуга текућег одржавања опреме на I БТО систему, II БТО систему, ДТД, ДТО
Отворени поступак бр. 24-21 – Набавка услуга на текућем одржавању – радионички радови
Отворени поступак бр. 25-21 – Набавка услуга руковања ДТД системoм за период од 01.01 до 31.12.2021. године
Отворени поступак бр. 26-21 – Набавка услуга руковања ДТО системом за период од 01.01. до 31.12.2021. године
Отворени поступак бр. 27-21 – Набавка услуга руковања I БТО и II БТО системом за период од 01.01. 2021. до
Отворени поступак бр. 31-21- Набавка агенцијских услуга физичког обезбјеђења
Отворени поступак бр. 129-20- Набавка два електромотора главног погона трачног
Отворени поступак бр. 161-20 Набавка шина S49 (кориштене шине)
Отворени поступак бр. 164-20 Набавка адитива за смањење потрошње и подизање енергетске ефикасности
Отворени поступак бр. 166-20 – Набавка металних прагова за нови транспортер I БТО система_
Отворени поступак бр. 168-20 Набавка роба и услуга за ремонт дизел мотора CUMMINS QSX15
Отворени поступак бр.169-20 – Набавка и уградња оргиналних резервних дијелова и склопова за машине Коматсу
03.11.2020
Обавјештење о измјени за ТД интерни бр 14-20 Набавка адвокатских услуга
(Измјењени тендер) Процедура ЈН инт.бр. 14-20 (анекс II дио B)- Набавка адвокатских услуга
21.09.2020.
Процедура ЈН инт.бр. 14-20 (анекс II дио B)- Набавка адвокатских услуга
08.10.2020
Отворени поступак бр. 150-20 – Набавка ваљака за потребе Допреме угља
07.10.2020.
КЗ бр. 105-20 Набавка опреме и прибора за заваривање
КЗ бр. 102-20 – Санација споменика и израда одводног канала
02.10.2020.
Отворени поступак бр. 147-20 – Нaбaвкa услугa извођења геомеханичких истраживања јужног и југоисточног обода
22.09.2020.
KЗ бр. 101-20 Набавка ратарских производа
ОП бр. 146-20 Набавка резервних дијелова за 6 kV постројење (1 RA и 1 RB) неопходних за Отворени поступак бр. 103-20- Набавка виљушкара.
11.09.2020.
KЗ бр. 99-20 Набавка услуга мјерења емисија димних гасова и калибрације (еталонирања) аутоматске мјерне
02.09.2020
КЗ бр. 96-20 Набавка два резервна компензатора (линија довода расхладне воде са цирк станице у главни погонски
21.08.2020.
Отворени поступак бр. 131-20- Набавка турбинског уља VG 32
20.08.2020
КЗ бр. 94-20- Набавка резервних дијелова и услуга поправке цистерне МАН ТГА 18.310
Отворени поступак бр. 140-20 Набавка оригиналних резервних дијелова за дампере БЕЛАЗ 75135 и БЕЛАЗ 7555
Отворени поступак бр. 141-20 – Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за текуће одржавање и ремон
11.08.2020
КЗ бр. 93-20 Набавка услуга ангажовања хидрауличног багера кашикара КЗ бр. 95-20 Набавка филтерских елемената (патрона) за филтерски уређај за пречишћавање

07.08.2020
КЗ бр. 91-20 Набавка пластичног цјевовода Отворени поступак бр. 134-20 Набавка гумено-флексибилног цјевовода за одводњавање
03.08.2020.
КЗ бр. 83-20 Набавка услуга на чишћењу регулисаног дијела корита ријеке Грачанице и Гојковића потока
Обавјештењ о реализацији уговора о набавци услуга мобилне телефоније
КЗ бр. 87-20 Набавка резервних дијелова за централно подмазивање континуалне опреме
КЗ бр. 88-20 Набавка машинских алата
Отворени поступак бр. 127-20 Набавка и уградња виталних дијелова за машине Komatsu багер PC450LCHD-8 и
17.07.2020
Realizacija ugovora 22-20
15.07.2020
Отворени поступак бр. 130-20 Набавка осигурања радника
КЗ бр. 84-20 Набавка резервних дијелова за телекомуникације

10.07.2020
КЗ бр. 74-20- Набавка средстава за гашење пожара и другог потрошног материјала за потребе Службе ЗОП-а
Отворени поступак бр. 128-20 – Набавка хемикалија за третман расхладног система
09.07.2020
Отворени поступак бр. 124-20 – Набавка резервних дијелова и услуга за ремонт мјењача на утоваривачу HL780-9A
01.07.2020
КЗ бр. 80-20 Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2020.
23.06.2020.
КЗ бр. 77-20 Набавка филтерских елемената (патрона) за филтерски уређај за пречишћавање
Конкурентски захтјев бр. 7520 – Набавка електроде за заваривање и наваривање
17.06.2020.
КЗ бр. 72-20 – Набавка ауто сијалица, алата и потрошног материјала за одржавање аутоелектричарских склопова
Отворени поступак бр. 120-20 – Набавка услуга израде Главног рударског пројекта припреме и оплемењивања угља и
Отворени поступак бр. 121-20 Телекомуникационе услуге за 12 мјесеци
15.06.2020.
КЗ бр. 68-20 Набавка дијелова за одржавање централних система подмазивања уграђених на машинама рударске
КЗ бр. 71-20 – Набавка вијчане робе по лотовима
Отворени поступак бр. 118-20 – Набавка и уградња резервних дијелова за багер Hyundai R450LC-7A
02.06.2020.
КЗ бр. 25-20 Набавка услуга и роба за проширење управљачког система на ПТП-у, за потебе ремонта ТЕ у 2020
КЗ бр. 66-20 Набавка сједишта за уградњу у машине
ОП бр. 114-20 Набавка стоних рачунара
ОП бр. 116-20 Набавка резервних дијелова за багер TEREX RH90C за 2020.годину
Отворени поступак бр. 106-20 Набавка роба и радова за ревитализацију беспрекидног напајања блока ТЕ у ремонту
Отворени поступак бр. 119-20 Набавка услуга израде Допунског рударског пројекта површинског копа Гацко –
13.05.2020
 КЗ бр. 65-20 Набавка резервних дијелова за багер Теrex RH90C
08.05.2020
Отворени поступак бр. 115-20 Набавка хидрауличних цријева и прикључака за 2020.годину
08.04.2020
КЗ бр. 61-20 Набавка аутомеханичарског алата и прибора
02.04.2020
Отворени поступак бр. 109-20 – Набавка свјежег меса
Отворени поступак бр.108-20 – Набавка и замјена челичног колектора Ø 710 (ДН 700) са колектором од ПЕ 100 (ПЕХД)
23.03.2020
КЗ бр. 60-20 Набавка резервних дијелова за погон Допреме угља
19.03.2020
Отворени поступак бр. 96-20 Набавка транспортне траке и вулканизерског љепила за транспортере
Отворени поступак бр. 105-20 Набавка ратраских производа
10.03.2020
Отворени поступак бр. 83-20 Набавка специјалистичких механичарских услуга за машине Caterpillar
03.03.2020
Обавјештење о набавци ОП 34-20 Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање пратеће механизације за 2020 2021
Обавјештење о набавци Отворени поступак бр. 8620 – Набавка арматуре блока и ПО Обавјештење о набавци
Отворени поступак бр. 8720 – Набавка услуга специјалистичког превентивног дијагностичког испитивања електро

Обавјештење о набавци
Отворени поступак бр. 9020 – Набавка радова за термоизолацију турбине у ремонту ТЕ 2020. године

28.02.2020
Отворени поступак бр. 85-20 – Набавка роба и услуга специјалистичког сервиса анализатора чистоће водоника у
27.02.2020
КЗ бр. 47-20 – Набавка потрошног материјала
26.02.2020
КЗ бр. 25-20 Набавка услуга и роба за проширење управљачког система на ПТП-у, за потебе ремонта ТЕ у 2020
Отворени поступак бр. 88-20 Набавка резервних дијелова произвођача EMERSON
Отворени поступак бр. 94-20 Набавка и уградња сервера за систем мониторинг вибрација турбогенератора и
Отворени поступак бр. 95-20 Набавка радова на ревитализацији росишта циркулационог расхладног система
25.02.2020
ОП бр. 89-20 НАБАВКА РАДОВА НА ОПРЕМИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ (Машинска сала – ГПО) ЗА ПОТРЕБЕ
Отворени поступак бр. 91-20 Набавка резервних дијелова за системе мјерења и регулације
19.02.2020
КЗ бр. 22-20- Набавка љепила и заптивних средстава
КЗ бр. 31-19- Набавака консултантских услуга
КЗ бр. 35-20- Набавка материјала и дијелова за ремонт електро мотора
17.02.2020
КЗ бр. 30-20- Израда стручног мишљења о испуњености услова за продужење рока важења водопривредне дозволе
КЗ бр. 32-20 Набавка услуга механичког чишћења постројења ОШИП-а КЗ бр. 38-20 Набавка радова на ремонту циркулационих пумпи расхладне воде
Отворени поступак бр. 55-20 Набавка и замјена челичног колектора Ø 710 (ДН 700) са колектором од ПЕ 100 (ПЕХД)
Отворени поступак бр. 81-20- Набавка резервних дијелова горионика у помоћној котловници
13.02.2020
Отворени поступак бр. 79-20- Набавка љепила за вулканизацију транспортних трака
10.02.2020
КЗ бр. 27-20- Набавка котрљајних лежајева за потребе ремонта ТЕ у 2020. години
КЗ бр. 34-20- Набавка услуга подешавања горионика на котловима у помоћној котловници
ОП бр. 58-20 Набавка опреме и радова за уградњу система мониторинг вибрација на цирк пумпама
Отворени поступак бр. 73-20 Набавка осигурача и расвјете
Отворени поступак бр. 75-20- Набавка склопки, контактера и биметала
07.02.2020.
КЗ бр. 09-20 Набавка услуга сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
КЗ бр. 26-20 Набавка обојених метала Отворени поступак бр. 49-20 Набавка термоизолационих радова за потребе ремонта ТЕ у 2020.години
Отворени поступак бр. 74-20- Набавка радова на систему Допреме угља и Помоћним објектима у току ремонта РЈ ТЕ у
Отворени поступак бр.57-20 – Набавка опреме и радова за ревитализацију система управљања блока ТЕ
03.02.2020.
Отворени поступак бр. 72-20 Набавка роба и услуга ревитализације електрофилтерског постројења, за потребе
Обавјештење о набавци – ОП (ос) бр 32-20 Набавка резервних дијелова за багер TEREX RH90C
Обавјештење о набавци – ОП (ос) бр 35-20 Набавка резервних дијелова за булдозер SHANTUI SD32W
Обавјештење о набавци – ОП (ос) бр.38-20 – Набавка резервних дијелова и услуга за камионе МЕРЦЕДЕС АКТРОС 4141К Обавјештење о набавци –
Отворени поступак бр. 4220 Набавка специјалистичких услуга за одржавање дампера Белаз 75135 и 7555

Отворени поступак бр. 71-20 Набавка услуга и роба за сервис компресора АС1 и дуваљки ZS18, за потребе ремонта
29.01.2020
Обавјештење о набавци ОП 43-20 Набавка безалкохолних пића Обавјештење о набавци ОП 44-20 Набавка пилећег програма Обавјештење о набавци ОП 45-20 Набавка свјежег меса
Обавјештење о набавци ОП 46-20 Набавка ратарских производа
28.01.2020.
KЗ бр. 24-20 Набавка гумено техничке робе Обавјештење о набавци – КЗ 13-20 Набавка НН мотора
Обавјештење о набавци –
КЗ 18-20 Набавка радова радиографске контроле заварених спојева на опреми котловског постројења

Обавјештење о набавци –
КЗ 20-20 Набавка радова испитивања материјала на опреми котловског постројења за потребе ремонта ТЕ у 2020 год

Обавјештење о набавци – КЗ 23-20 Набавка резервних дијелова за водене дуваче за потребе ремонта ТЕ у 2020. години
Обавјештење о набавци – ОП 68-20 Набавка радова антикорозивне заштите челичне конструкције расхладног торња
Отворени поступак бр. 62-20 – Набавка машинских резервних дијелова за вентилационе млинове за потребе ремонта
Отворени поступак бр. 63-20 Набавка радова на санацији завјесних прегријача котла П-64 у ремонту ТЕ у 2020.год
Отворени поступак бр. 65-20 – Набавка резервних дијелова за Допрему угља
27.01.2020.
Отворени поступак бр. 52-20 Набавка радова на санацији цијевног система котловског постројења
Отворени поступак бр. 56-20 Набавка радова на санацији гасоваздушног тракта котла Р-64 у ремонту ТЕ у 2020.
Отворени поступак бр. 61-20 Набавка радова на опреми котловског постројења – вентилациони млинови, за потребе
21.01.2020.
КЗ бр. 10-20 Набавка материјала за термоизолацију за потребе ремонта ТЕ у 2020.години
КЗ бр. 11-20 Набавка ексцентричне спиралне пумпе за дозирање кречног млијека
КЗ бр. 12-20 Набавка пумпе за базен прљаве воде на ХПВ-у
КЗ бр. 14-20 Набавка радова на замјени стојки КПП котловског постројења у ремонту ТЕ у 2020. години
КЗ бр. 16-20 Набавка радова на опреми система обдувавања котловског постројења
КЗ бр. 17-20 – Набавка мјешача муља у базену прљаве воде у постројењу ХПВ-а
КЗ бр. 19-20 – Набавка радова на вентилационим механизмима- ВДГ и ВСВ
Отворени поступак бр. 41-20 Набавка ватросталних материјала и ватростално-зидарских радова за потребе ремонта
Отворени поступак бр. 50-20 Набавка услуга индустријског усисивача за потребе ремонта ТЕ у 2020 години
Отворени поступак бр. 53-20 Набавка скеларских услуга за потребе ремонта ТЕ у 2020.години.
Отворени поступак бр. 54-20 Набавка резервних дијелова из иностранства за опрему машинске сале термоелектране
Отворени поступак бр. 59-20 – Набавка убризгивача за III-е убризгавање у примарну пару у ремонту 2020. године.
Отворени поступак бр. 60-20 – Набавка услуга и роба на испитивању и специјалистичком сервису 6 kV постројења за
Отворени поступак бр. 66-20 – Набавка роба и услуга на замјени напајања и регулације трансформатора – исправљача за потребе реомонта
18.01.2020.
КЗ бр. 21-20 Набавка услуга ангажовања транспортне механизације за превоз каменог агрегата
08.01.2020.
Обавјештење о набавци – Набавка еуро дизела 5 за потребе ЗП РиТЕ Гацко
Обавјештење о набавци – Набавка комбиноване машине СКИП Обавјештење о набавци Набавка уља и мазива за 2020 и 2021 год
25.12.2019.
КЗ бр. 145-19- Набавка услуга испитивања стабилних система за гашење пожара на рударским машинама
КЗ бр. 08-20 Набавка конзервисаних готових јела 400 г
КЗ бр. 07-20 Набавка услуга санитарног прегледа радника .
19.12.2019.
КЗ бр. 144-19 Набавка машинских резервних дијелова за вентилационе млинове
18.12.2019.
Обавјештење о набавци – КЗ 05-20 Набавка канцеларијског материјала Отворени поступак бр. 169-19 – Набавка услуге израде Пројекта реконструкције расхладног торња
09.12.2019.
Обавјештење о набавци – Отворени поступак бр. 3320 Набавка хидрауличних цријева и прикључака
Обавјештњењ о набавци Отворени поступак бр. 17119 – Набавка резервних дијелова за машине Komatsu)
Отворени поступак бр. 165-19 Набавка личне заштитне одјеће за раднике предузећа
Отворени поступак бр. 166-19 Набавка личне заштитне опреме и табли забране, обавјештења и упозорења
04.12.2019.
Обавјештење о набавци – Отворени поступак бр. 2220 Набавка услуга ремонта аутоелектричарских агрегата
Отворени поступак бр. 11-20 – Набавка агенцијских услуга физичког обезбјеђења
27.11.2018. 
Обавјештење о набавци – Конкурентски захтјев бр. 13419 Набавка резервних дијелова за систем мониторинга емисије честица у димном гасу.
Отворени поступак бр. 19-20 Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП у 2020. години
Отворени поступак бр.168-19 – Набавка диска радног кола вентилационог млина С-40.50
26.11.2019.
Обавјештење о набавци – Конкурентски захтјев бр. 14019- Генерални ремонт стругова
Обавјештење о набавци – Отворени поступак бр. 2020 Набавка услуга текућег руковања погона ОШиП у 2020 години.
Обавјештење о набавци – Отворени поступак бр. 16319 Набавка, уградња и демонтажа индустријских врата на главном погонском објекту (ГПО)
Обавјштење о набавци – Отворени поступак бр. 3920 – Набавка услуга руковања I БТО и II БТО системом за период од 01.01. 2020. до 31.12.2020. године
25.11.2019.
ОП (ос) бр. 25-20 Набавка услуга репарације радних кола вентилационих млинова
Отворени поступак бр. 21 – 20 – Набавка помоћних радова на постројењу ОШиП и ГПО у 2020. години
Отворени поступак бр. 36 – 20 – Набавка услуга руковања ДТД системoм за период од 01.01. до 31.12.2020. године
Отворени поступак бр. 37 20 – Набавка услуга руковања ДТО системом за период од 01.01. до 31.12.2020. године
22.11.2019.
Отворени поступак бр. 167-19 – Набавка теренског возила за лакше услове експлоатације
КЗ бр. 141-19 Набавака радова на производњи (откопавању, утовару, транспорту и сепарацији) угља за
Отворени поступак бр. 12 20 Набавка радова руковања на систему Допреме угља за период 01.01.2020. до
Отворени поступак бр. 13 20 Набавка услуга одржавања на система Допреме угља и Помоћних објеката за период
Отворени поступак бр. 14-20 Набавка скеларско-изолатерских услуга за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
Отворени поступак бр. 16-20- Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО-у Термоелектране и црпној
Отворени поступак бр. 17 20 Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике за период од 01.01.2020.
Отворени поступак бр. 18-20 Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постријења за период
Отворени поступак бр. 26-20 Набавка услуга унутрашњег и вањског чишћења котла за период од 01.01. до 31.12.2020
Отворени поступак бр. 29-20- Набавка услуга превоза радника за период 01.01. до 31.12.2020.године
20.11.2019.
Отворени поступак бр. 01-20 Набавка безалкохолних пића и напитака Отворени поступак бр. 04 20 – Набавка свјежег меса
Отворени поступак бр. 05-20- Набавка рибе (конзервисаане)
19.11.2019.
КЗ бр. 03 20 Набавка конзервисаних готових јела 400 g
КЗ бр. 142 19 Набавка и монтажа опреме за ремонт клима комора у Друштвеном стандарду
Конкурентски захтјев бр. 01 20- Набавка свјежих кокошијих јаја
Отворени поступак бр. 06 20 – Набавка ферментисаних трајних кобасица
Отворени поступак бр. 07 20 – Набавка топлотно обрађених сухомеснатих производа
Отворени поступак бр. 08 20 – Набавка ратарских производа
Отворени поступак бр. 09 20 – Набавка пилећег програма
Отворени поступак бр. 10 20 – Набавка месних конзерви
15.11.2019.
Огласа за лицитацију АУТА 1
13.11.2019.
КЗ бр. 139-19- Набавка услуга испитивања стабилних система за гашење пожара на рударским машинама
Отворени поступак бр. 158 19 – Набавка дијелова доњег построја за багер CAT 385C
Отворени поступак бр. 164 19 Набавка преносне челичне посуде запремине 2м3 за сумпорну киселину
08.11.2019.
ОП бр. 162-19 (Набавка ваљака за потребе Допреме угља)
Отворени поступак бр. 145-19 – Набавка лож уља средњег – мазута за период од ступања Оквирног спорaзума на снаг
29.10.2019.
КЗ бр. 136 19 Набавка елемената Галовог ланца за континуално технолошку опрему
КЗ бр. 137-19 Набавка резервних дијелова за континуално технолошку опрему
25.10.2019
Oтворени поступак бр. 151-19 Набавка кружног вијенца за багер CAT385 са припадајућим елементима
Oтворени поступак бр. 152-19 Набавка ланаца за булдозер Komatsu D475A-5
Oтворени поступак бр. 155-19 Набавка услуга и дијелова за ремонт дизел мотора Cummins KTA 38
21.10.2019.
КЗ бр. 125 19 – Набавка фасадерских радова на дијелу зграде техничке припреме и управне зграде
КЗ бр. 128-19 Набавка ватрогасних апарата, средстава за гашење пожара и другог потрошног материјала за потребе
КЗ бр. 132 19 – Набавка услуге постремонтног презалијевања клизних лежајева турбине, генератора, цирк пумпи и
15.10.2019.
КЗ бр. 127-19 Набавка и монтажа опреме за ремонт клима комора у Друштвеном стандарду
14.10.2019.
КЗ бр. 126 19 Набавка електроде за заваривање и наваривање
КЗ бр. 131 19- Набавка опреме за заваривање
КЗ бр. 133 19 Набавка једностепеног клипног компресора
Отворени поступак бр. 150 19 Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за текуће одржавање и ремонт
Отворени поступак бр. 153-19 Набавка хидрауличног алата за стезање вијака (момент кључ)
11.10.2019.
Отворени поступак бр. 159 19, Набавка услуга Индустријског испитивања сортирања – оплемењивања угља
Oтворени поступак бр. 157-19- Набавка уређаја за покретање асинхроних електромотора за континуалну опрему
КЗ бр. 124-19 Набавка специјалистичких заваривачко- браварских услуга
КЗ бр.112 19 Набавка пнеуматских пумпи за уље и расхладну течност са пратећом опремом
08.10.2019.
КЗ бр. 129-19 Набавка лабараторијских хемикалијa, стакла, прибора и опреме за лабараторијску контролу процеса
27.09.2019.
КЗ бр. 113 19 – Набавка стезног алата и прибора
КЗ бр. 117-19
24.09.2019.
КЗ бр. 118-19- Набавка вулканизерског материјала и прибора за 2019. КЗ бр. 120-19 Набавка услуга ангажовања хидрауличног багера са ударним чекићем
КЗ бр. 122-19- Набавка резервних дијелова за машинe„Caterpillar“багер 365B
КЗ бр.121-19 Ремонт хладњака за багер PC2000-1
Отворени поступак бр. 148-19 Набавка ваљака за машине и транспортере континуално технолошке опреме
03.09.2019.
КЗ бр. 114 19 Набавка брисача и уложака за брисаче траке B-1400 (транспортери комбинованог система)
КЗ бр. 116-19 Набавка оригиналних дијелова за машине Komatsu Отворени поступак бр. 147 19 Набавка оригиналних дијелова за дробилице SB 1315, SB 1515R и SB 1525R за период
КЗ бр. 115 19 – Израда армирано-бетонских блокова за заштиту дробилица СБ 1525 и СБ 1315
26.08.2019.
КЗ бр. 106-19 Набавка услуга израде апликације за праћење, анализу процеса и изради извјештаја на секундарној
16.08.2019.
Отворени поступак бр. 40-19- Набавка услуга испитивања стабилности радних и завршних косина – два
14.08.2019.
Отворени поступак бр. 123-19 Набавка папуча гусјеница за машине и металних прагова за транспортере БТО система.
Отворени поступак бр.143-19- Набавка цјевовода
12.08.2019.
Oтворени поступак бр. 146-19 Набавка бубњева за машине и транспортере континуално-технолошке опреме
09.08.2019.
КЗ бр. 111-19 Набавка вулканизерског алата за транспортне траке Отворени поступак бр. 141-19 – Набавка дијелова за машине Caterpillar Отворени поступак бр. 142-19 – Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за текуће одржавање и ремонт
Отворени поступак бр. 144-19 Набавка транспортне траке 1200 EP
24.07.2019.
КЗ бр. 108-19 Услуге збрињавања опасног отпада – филтери за уље

26.07.2019.
КЗ бр. 108-19 Услуге збрињавања опасног отпада – филтери за уље
КЗ бр. 110-19 – Набавка акумулатора
16.07.2019.
Oбавјештење о набавци
11.07.2019.
Oтворени поступак бр. 105-19 Набавка услуга и дијелова за ремонт дизел мотора Cummins KTA 38 (серијски број
КЗ бр. 87-19 Набавка услуга виртуелизације и надоградње телефонске централе
КЗ бр. 88-19 Набавка радио станица
КЗ бр. 104-19 Набавка и уградња заштитних мрежа за зашиту косина на брани „Врба“
КЗ бр. 107-19- Набавка потрошног хигијенског материјала
05.07.2019.
КЗ бр. 105-19 Набавка услуга накнаде приликом уплате добровољног пензијског доприноса мјесечно

01.07.2019.
Oтворени поступак бр. 132-19 Набавка пнеуматика за Утоваривач WA 700-3D Komatsu за 2019.годину
19.06.2019.
ОП бр. 131-19 Набавка бушачко-минерских радова на ПК Пониква..
Oтворени поступак бр. 134-19 Набавка резервних дијелова за FLYGT пумпе BS 2250.011
КЗ бр. 95-19 Набавка резервних дијелова и услуга за оправку возила и машина пратеће механизације

КЗ бр. 99-19 Набавка машинских уређаја
17.06.2019.
КЗ бр. 97-19 Набавка машинских алата и прибора
КЗ бр. 101-19 Набавка хидрауличног алата за стезање вијака (момент кључ)
КЗ бр. 102-19 Набавка ударних елемената за дробилицe SB 15 15R и SB 15 25R
11.06.2019.
КЗ бр. 100-19 – Израда армирано-бетонских блокова за заштиту дробилица СБ 1525 и СБ 1315
Отворени поступак бр. 129-19 Израда студије утицаја на животну средину за ПК „ Гацко – Централно поље“
05.06.2019.
Отворени поступак бр. 124-19 – Телекомуникацоине услуге за 2019.годину
Отворени поступак бр. 133-19 Набавка услуга преузимања, складиштења и коначног збрињавања отпадних
03.06.2019.
КЗ бр. 96-19 Набавка резервних дијелова за телекомуникације
24.05.2019.
Отворени поступак бр. 110-19 Набавка резервних дијелова и услуга за камионе MERCEDES ACTROS 4141K
17.05.2015.
КЗ бр.93 19 Набавка хидрауличног алата за стезање вијака (момент кључ)
Отворени поступак бр. 121-19 Набавка услуга репарације склопова механизације
Отворени поступак бр. 125-19 Набавка пнеуматика за рударске машине,дизалице и теренска возила за 2019 годину
13.05.2019.
Отворени поступак бр. 128-19, израда Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви угља гатачког
08.05.2019.
Oтворени поступак бр. 117-19 Набавка бубњева за машине и транспортере континуално-технолошке опреме
Oтворени поступак бр. 126-19- Набавка хемикалија за третман расхладног система
КЗ бр. 78-19 Набавка општег потрошног материјала
03.05.2019.
Oтворени поступак бр. 104-19 Набавка резервних дијелова и специјалистичких услуга за одржавање електроопреме
Отворени поступак бр. 118-19- Набавка услуга редовних сервиса и ванредних поправки клима уређаја на технолошкој
25.04.2019.
КЗ бр. 90-19 Набавка оригиналних дијелова за багер 385B Caterpillar
Процедура ЈН интерни бр. 12-19 (анекс II дио B)- Набавка адвокатских услуга
24.04.2019.
КЗ бр. 83-19- Набавка водоинсталатерског и електро материјала за одржавање објеката
Отворени поступак бр. 122-19 Набавка вијчане робе
19.04.2019.
Oтворени поступак бр. 120-19- Набавка дијелова за машине CATERPILLAR
19.04.2019.
КЗ бр. 82-19 Набавка лимова, цијеви, профила и шипкастог материјала за машине и транспортере континуално
15.04.2019.
КЗ бр. 84-19 Набавка челичног материјала
Отворени поступак бр. 116-19 Набавка кочионих дискова за дампере БЕЛАЗ 75135
Отворени поступак бр. 122-19 Набавка бушачко-минерских радова на ПК Поникве
08.04.2019.
КЗ бр. 75-19- Набавка услуга ангажовања аутодизалице носивости 40 т КЗ бр. 76-19 Ангажовање плато приколице носивости 50 т са тегљачем КЗ бр. 77-19 Набавка и уградња индустријских роло врата
05.04.2019.
КЗ бр. 79-18- Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а за потребе капиталног ремонта у

02.04.2019.
Отворени поступак бр. 83-19 Набавка оригиналних дијелова за дробилице SB 1315, SB 1515R и SB 1525R за период
26.03.2019.
Oтворени поступак бр. 102-19 Набавка недостајућих финансијских средстава
Отворени поступак бр. 114-19 Набавка додатних количина цијеви за кондензатор 300-KCS-4 блока 300 MW
12.03.2019.
КЗ бр. 72-19 Набавка алата за потребе аутоматике
11.03.2019.
Oтворени поступак бр. 109-19 Набавка термоизолационих радова у капиталном ремонту
КЗ бр. 61-19 Набавка резервних дијелова за oправку скипа Теrex 970
КЗ бр. 70-19- Набавка кочионих дискова за дампере БЕЛАЗ 75135
КЗ бр. 73-19 Набавка услуга поправке и сервисирања клима уређаја на машинама и возилима
Отворени поступак бр. 106-19 Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за систем мониторинга емисије
07.03.2019.
КЗ бр. 68-19 Набавка и замјена одмјерне посуде за NaOH у погону ХПВ Отворени поступак бр. 31-19- Набавка специјалистичких механичарских услуга за машине Caterpillar
Отворени поступак бр. 32-19 Набавка специјалистичких механичарских услуга за машине Komatsu за период 2019-
Отворени поступак бр. 100-19 Набавка услуга испитивања стања паровода блока ТЕ и преосталог вијека трајања
Отворени поступак бр. 103-19 Набавка резервних дијелова горионика у помоћној котловници
28.02.2019.
Plan nabavki 2019.
КЗ бр. 71-19 Набавка Microsoft лиценци, Office и Exchange CAL
25.02.2019.
КЗ бр 59-19 Набавка штампаног материјала
КЗ бр. 60-19 Набавка канцеларијског материјала
КЗ бр. 62-19 Набавка челика у шипци
КЗ бр. 67-19 Набавка услуга поправке хидродинамичких спојница
20.02.2019.
КЗ 52-19 – Сервис и редовни мјесечни прегледи лифтова
КЗ бр. 50-19 Набавка опреме у централној лабораторији ХТП-а
КЗ бр. 64-19 Набавка филца
19.02.2019.
КЗ бр. 56-19 Набавка једностепеног клипног компресора
Oтворени поступак бр. 101-19 Набавка сокова
11.02.2019.
Отворени поступак бр. 90-19- Набавка роба и услуга за проширење система мониторинга вибрација на вентилаторе
КЗ бр. 53-19 Набавка резервних дијелова и ситног потрошног материјала за потребе одржавања система гријања
06.02.2019.
КЗ бр. 49-19- Набавка конзервисаних готових јела
Oтворени поступак бр. 42-19 Набавка филтера за машине и возила рударске механизације РЈ Рудник у 2019. и 2020.
КЗ бр. 22-19- Набавка услуга испитивања посуда под притиском и подешавању сигурносних вентила
КЗ бр. 31-19 Набавка детектора метала TKDE 1600 – 1000
КЗ бр. 38-19 Набавка резервних дијелова за компресоре „DELCOSE“
КЗ бр. 40-19 Набавка роба и услуга за проширење управљачког система ПТП
КЗ бр. 41-19 Набавка арматуре
Отворени поступак бр. 79-19 (Набавка роба и услуга за сервис компресора АС2 и сушача FD1600)
Отворени поступак бр. 93-19 Набавка услуга ремонта хидрауличног система за подизање стријеле КУ-2
05.02.2019.
KЗ 12-19 Набавка услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода хидромјешавине
Oтворени поступак бр. 66-19 Набавка услуга индустријског усисивача
КЗ бр. 09-19 Набавка радова испитивања материјала на опреми котловског постројења
КЗ бр. 11-19 Набавка услуга механичког чишћења постројења ОШиП
КЗ бр. 20-19 Набавка услуга уградње нових регулатора и подешавање горионика на котловима у помоћној
КЗ бр. 44-19 Набавка и уградња сензора специјалних мјерења на турбини
КЗ бр. 54-19 Набавка услуга ангажовањa специјалистe за регулације у систему управљања OVATION
Отворени поступак бр. 47-19 Набавка радова на капиталном ремонту Допреме угља и Помоћним објектима
Отворени поступак бр. 50-19 Набавка термоизолационих радова у капиталном ремонту
Отворени поступак бр. 52-19 Набавка Услуга и роба на испитивању и специјалистичком сервису 6кV постројења
Отворени поступак бр. 53-19 Набавка радова на реконструкцији лифта на пресипној станици-Допрема угља
Отворени поступак бр. 59-19 Набавка скеларских услуга
Отворени поступак бр. 62-19 Набавка радова на санацији цијевног система котловског постројења
Отворени поступак бр. 63-19 – Набавка радова на санацији завјесних прегријача паре
Отворени поступак бр. 71-19 Набавка ланца за одшљакивач
Отворени поступак бр. 73-19 Набавка ватростално-зидарских радова и ватросталних материјала
Отворени поступак бр. 74-19 Набавка роба и услуга на ревитализацији електрофилтерског постројења
Отворени поступак бр. 78-19 – Набавка радова на Генератору ТВВ 240-2У3 Термоелектране ЗП РиТЕ Гацко за потребе
Отворени поступак бр. 97-19 Набавка услуга репарације термоелемената специјалне изведбе
Отворени поступак бр.65-19 Набавка радова на вентилаторским механизмима ВДГ и ВСВ
KЗ бр. 29-19 Набавка потрошног материјала
Oтворени поступак бр. 54-19 Набавка радова на Турбини К 300-240 Термоелектране ЗП РиТЕ Гацко (Машинска сала
Oтворени поступак бр. 60-19 Набавка радова на замјени стојки КПП и КПСП1
Oтворени поступак бр. 64-19 Набавка радова на санацији гасоваздушног тракта котла П-64
Oтворени поступак бр. 66-19 Набавка услуга индустријског усисивача
Oтворени поступак бр. 67-19 Набавка услуга ангажовања интервентне групе Oтворени поступак бр. 75-19 Набаввка радова на ремонту ОШиП-а у капиталном ремонту ТЕ
Oтворени поступак бр. 76-19 Набавка радова на опремиТермоелектране ЗП РиТЕ Гацко (Машинска сала-ГПО) за Oтворени поступак бр. 92-19 Набавка роба и радова на систему управљања хидрауличним транспортом пепела
КЗ бр. 14-19 Набавка радова на опреми система обдувавања котловског постројења
КЗ бр. 21-19 Набавка радова на ремонту агрегата циркулационих пумпи расхладне воде
КЗ бр. 49-19 Набавка љепила и вулканизерског алата
04.02.2019.
КЗ бр. 43-19 Набавка алата за потребе аутоматике
КЗ бр. 51-19 Набавка услуга ангажовања ВКВ аутоматичара-електричара
Oтворени поступак бр. 87-19 Набавка лежајева и семеринга за потребе ремонта ТЕ у 2019. години
28.01.2019.
Oтворени поступак бр. 34-19 Набавка специјалистичких услуга ремонта хладњака рударске механизације за период
25.01.2019.
КЗ 46-19 Набавка потрошног материјала
КЗ бр. 47-19 Набавка рибљег програма
22.01.2019.
Oтворени поступак бр. 89-19 Набавка котловских цијеви
Oтворени поступак бр. 137-18 Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за систем мониторинга емисије честица у димном гасу
КЗ бр. 13-19 Набавка ваљака за постројење транспорта шљаке
КЗ бр. 15-19- Набавка резервних дијелова за водене дуваче
КЗ бр. 18-19 Набавка кварцног пијеска ситне гранулације 0,5 – 2 мм за потребе погона ХПВ КЗ бр. 24-19 Набавка обојених метала
КЗ бр. 37-19 Набавка електроде
Отворени поступак бр. 84-19 Набавка осигурача и расвјете за потребе ремонта ТЕ у 2019. години

11.01.2019.


Oтворени поступак бр. 68-18 Набавка машинских резервних дијелова за вентилационе млинове за потребе
КЗ бр. 07-19 Набавка електро мотора уљне пумпе подмазивања лежајева турбоагрегата
КЗ бр. 36-19 Набавка услуга поправке хидродинамичких спојница
Отворени поступак бр. 29-19 Набавка погонских хемикалија за период 2019, 2020 и 2021. година
Отворени поступак бр. 55-19 Набавка арматуре за потребе капиталног ремонта ТЕ у 2019.год
Отворени поступак бр. 58-19 Набавка материјала и радова за термоизолацију турбине у капиталном ремонту ТЕ 2019. године
Отворени поступак бр. 81-19 Набавка резервних дијелова горионика у помоћној котловници
Отворени поступак бр. 85-19 Набавка каблова и кабловског материјала за потребе ремонта ТЕ у 2019. години
КЗ бр. 45-19- Набавка ремења за дробилице SB 15 15R и SB 15 25R
08.01.2019.
Oтворени поступак бр. 77-19 Набавка резервних дијелова произвођача EMERSON – Copy
Oтворени поступак бр. 80-19 Набавка филтерског уређаја за пречишћавање – дубинску филтрацију и одвајање во – Copy
Oтворени поступак бр. 82-19 Набавка дизел горива за потребе ЗП Рудник и ТЕ Гацко за период од ступања Оквирног – Copy
КЗ бр. 16-19 Набавка и замјена одмјерне посуде за NaOH у погону ХПВ КЗ бр. 32-19 Набавка вијчане робе
КЗ бр. 34-19 – Набавка филца
КЗ бр. 35-19 Набавка резервних дијелова за потребе Допреме угља
КЗ бр. 42-19 Набавка челика у шипци
Отворени поступак бр. 72-19 Набавка резервних дијелова за системе мјерења и регулације
Отворени поступак бр. 86-19 Набавка челичних лимова за потребе ремонта ТЕ у 2019.години
Oтворени поступак бр. 39-19 Набавка резервних дијелова и одржавања за Cummins СУС дизел моторе
27.12.2018.
Oтворени поступак бр. 56-19 Набавка и уградња овјесног система и опреме паровода ТЕ Гацко

25.12.2018.
КЗ бр. 126-18 – Израда студије утицаја на животну средину за ПК „Гацко – Централно поље“ Отворени поступак бр. 135-18 Набавка роба и услуга на ревитализацији припреме угљеног праха – набавка и
18.12.2018.
КЗ бр. 139-18 Набавка материјала за заваривање (електроде, шипке и жице)
13.12.2018.
Oтворени поступак бр. 57-19- Набавка услуга превоза радника за период 01.01. до 31.12.2019.године
Отворени поступак бр.33-19- Набавка оригиналних резервних дијелова за Komatsu машине за период 2019 – 2020.година
11.12.2018.
Oтворени поступак бр. 21-19 Набавка техничких гасова за период 2019, 2020 и 2021 година
05.12.2018.
Oтворени поступак бр. 49-19 Набавка услуга репарације радних кола вентилационих млинова за период од 01.01.
Oтворени поступак бр. 140-18 Набавка услуга за поправку механизације (склопова механизације и израде дијелова)
03.12.2018.
ОП (OC) бр 46-19 Набавка лож уља средњег – мазута за период од ступања Оквирног спорзума на снагу до краја 2019 год
ОП бр 37-19 Набавка резервних дијелова и одржавање машина из производног програма Hyundai
ОП бр 38-19 Набавка резервних дијелова за дампере БЕЛАЗ 75135 и 7555 за период 2019-2020 године
Отворени поступак бр. 36-19 Набавка специјалистичких услуга за одржавање дампера БЕЛАЗ 75135 и 7555
Отворени Поступак бр. 44-19- Набавка оригиналних резервних дијелова за машине Dressta у 2019.год.и 2020.години
Отворени поступак бр. 132-19- Набавка резервних цијеви за Кондензатор 300-КЦС-4 за потребе Капиталног ремонта
25.11.2018.
ОП бр.30-19- Набавка оригиналних резервних дијелова за Caterpillar-ове машине у
22.11.2018.
ОП бр. 40-19 Набавка услуга на текућем одржавању – радионички радови за 2019. годину
ОП бр. 41-19 Набавка услуга текућег одржавања опреме на I БТО систему, II БТО систему, ДТД, ДТО систему и систему одводњавања
15.11.2018.
Отворени поступак бр. 133-18- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГЕНЕРАТОР ТВВ- 320-2У3 (Машинска сала – Главни погонс
Отворени поступак бр. 26-19 Набавка услуга руковања БТО ( I и II ) системима за период од 01.01. до
Отворени поступак бр. 25-19 Набавка услуга руковања ДТД системoм за период од 01.01 до 31.12.2019.
Године

Отворени поступак бр. 24-19 Набавка услуга руковања ДТО системом за период од 01.01. до 31.12.2018.
Године

Отворени поступак бр. 23-19 Набавка радова руковања на систему допреме угља за период од 01.01.2019. до
Отворени поступак бр. 22-19 Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП за период од 01.01. до
Отворени поступак бр. 21-19 Набавка услуга одржавања на систему допреме угља и помоћним објектима за период
Отворени поступак бр. 20-19 Набавка услуга текућег руковања погона ОШиП за период од 01.01. до 31.12.2019.
Отворени поступак бр. 19-19 Набавка услуга помоћних радова на постројењу ОШиП и ГПО за период од 01.01. до
Отворени поступак бр. 18-19 Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике за период од 01.01. до
Отворени поступак бр. 17-19 Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО-у и црпној станици за период од
Отворени поступак бр. 16-19 Набавка услуга унутрашњег и вањског чишћења котла за период од 01.01. до
Отворени поступак бр. 15-19 Набавка скеларско-изолатерских услуга за период од 01.01. до 31.12.2019.год
Отворени поступак бр. 14-19 Набавка услуга репарације радних кола вентилационих млинова за период од 01.01.
Отворени поступак бр. 13-19 Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постријења за период
Отворени поступак бр. 12-19 Набавка услуга одржавања механизма котловског постројења за потребе РЈ ТЕ за
ОП бр 131-18 Набавка резервних дијелова из иностранства
КЗ бр. 138-18 Набавка услуга испоруке и уградње микропроцесорске заштите електро мотора два пумпна агрегата
КЗ бр. 137-18 Набавка филтера за машине и возила рударске механизације РЈ Рудник у 2018.години
КЗ бр. 134-18 Набавка потрошних дијелова за опрему за заваривање и резање
КЗ бр. 119-18 Набавка резервних дијелова, услуга одржавања и калибрације фиксне мјерне станице за мониторинг квалитета ваздуха
КЗ 136-18 – Набавка хидрауличних дизалица
05.11.2018.
ОП бр. 0119 Набавка Хљеба
Oтворени поступак бр. 138-18- Набавка услуга испитивања стабилности радних и завршних косина – дв
Oтворени поступак бр. 07-19 Набавка Свјежег меса
Oтворени поступак бр. 06-19 Набавка конзервиране рибе
Oтворени поступак бр. 05-19 Набавка замрзнутих пилећих производа
Oтворени поступак бр. 04-19 Набавка конзервисаних месних производа
Oтворени поступак бр. 03-19 Набавка Ратарских производа
Oтворени поступак бр. 02-19 Набавка Млијечних производа
KЗ бр. 13518- Набавка вијчане робе
KЗ бр. 05-19 Набавка потрошног материјала
KЗ бр. 04-19 Набавка свјежих кокошијих конзумних јаја
KЗ бр. 03-19 Набавка рибљег програма
KЗ бр. 02-19 Набавка конзервисаних готових јела
KЗ бр. 01-19 Набавка колонијално прехрамбене робе
05.11.2018.
Отворени поступак бр. 36-18- Набавка пнеуматика за рударске машине, дизалице и теренска возила за 2018. годину
КЗ бр. 133-18 Набавка механичких вентила
КЗ бр. 129-18 Набавка услуга ангажовања дизалице 40 Т
Oтворени поступак бр. 130-18 Откопавање, утовар, транспорт, одлагање и планирање откривке . 128-18
ОП бр. 12818- Набавка услуга израде Допунског рударског пројекта површинског копа Гацко – Централн –

17.10.2018.
КЗ бр.128-18 Набавка услуга сервисирања машина марке Komatsu
11.10.2018.
Oтворени поступак бр. 12318- Набавка услуга репарације аутоелектричарских склопова
КЗ бр. 11818- Набавка потрошног материјала за електро-радионицу
08.10.2018.
KЗ бр. 12718- Набавка специјалистичких услуга ремонта дизел мотора и мјењача машине булдозер марке Caterpillar
Oтворени поступак бр. 121-18 Набавка резервних дијелова за дробилицу SB 15 25R
КЗ бр. 115-18 Набавка хлороводоничне киселине , HCL 33% за производњу деми воде
КЗ бр. 12218- Набавка дијелова за одржавање централних система подмазивања уграђених на машинама рударске
КЗ бр. 12518- Набавка резервног дијела (зуба кашике) за машину Коматсу PC2000-8
25.09.2018.
КЗ бр. 121-18 Набавка радова на замјени осовине ротора ел.мотора В.М. бр.4
24.09.2018.
КЗ бр. 124-18 Набавка водоинсталатерског и електро материјала за одржавање објеката12.09.2018.
Отворени поступак бр. 112-18 Набавка личне заштитне опреме
ОП бр. 126-18 Набавка транспортне траке за рударску континуалну опрему
Oтворени поступак бр. 104-18 Набавка пнеуматика за дампере Белаз 75135 за 2018
10.09.2018.
Отворени поступак бр. 120-18 Набавка потопне пумпе FLYGT – 4 ком
ОП бр. 122-18 Набавка зупчаника и озубљених елемената за континуално технолошку опрему..
КЗ 77-18 Набавка резервних дијелова за дробилицу TESAB RK 10 12T
Oтворени поступак бр. 125-18- Набавка контејнера за пумпну станицу течних горива и водосабирник
05.09.2018.
Oтворени поступак бр. 119-18- Набавка резервних дијелова за FLYGT пумпе
30.08..2018.
КЗ бр. 120-18 Набавка материјала за грађевинску скелу
29.08.2018.
КЗ бр. 116-18 Набавка виталних дијелова редуктора погона дампера Белаз 75135
КЗ бр. 114-18- Санација управљачког контејнера од пумпа ДХ 87-50
КЗ 113-18 Санација прелаза за тешку механизацију преко ријеке Грачанице код Диспечерског
23.08.2018.
КЗ бр. 111-18 Набавка акумулатора
22.08.2018.
КЗ бр. 117-18 Набавка услуга непосредног маркетинга
PLAN NABAVKI ZA 2018.
17.08.2018.
ОП бр. 111-18 Израда Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви угља гатачког угљеног басена
16.08.2018.
ОП бр. 118-18 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља Гацко
КЗ бр. 112-18 Набавка услуга специјалисте за регулацију у систему управљања OVATION
КЗ бр. 109-18 Набавка услуга ангажовања интервентне групе за чишћење ГПО-а за потребе ремонта у 2018.години.
КЗ бр. 108-18 Набавка услуга специјалистичког сервиса комплетног система (хардверски и софтверски) и
Oтворени поступак бр. 117-18 Набавка услуга презалијевања клизних лежајева турбине, генератора и остале
13.08.2018.
ОП бр. 11418- Набавка резервних дијелова за багер ТЕRЕХ RH90C
03.08.2018.
КЗ. 110-18 Набавка хидрауличних дизалица за потребе ремонта ТЕ
02.08.2018.
КЗ 107-18 Заштита косина око бране Врба и санација асфалтних површина на круни бране Врба
02.08.2018.
КЗ 119-18 – Набавка металних копчи за транспортне траке
01.08.2018
КЗ 91-18- Набавка канцеларијских фотеља
31.07.2018.
Тендер (интерни број 05-18)- Процедура набавке услуга периодичног прегледа радника(ispravka br. stranica)
ОП бр. 11318- Набавка нових дизел мотора КТА38-Ц за дампере БЕЛАЗ 75135
ОП 116-18 Набавка услуга испитивања стабилности радних и завршних косина – два шестомјесечна Елабората
ОП 115-18- Набавка недостајућих финансијских средстава за финансирање редовног годишњег ремонта ТЕ у 2018. години
КЗ бр. 10618- Набавка услуга репарације хладњака расхладне течности, уља и ваздуха у 2018. години
КЗ бр. 10018- Набавка контејнера за пумпну станицу течних горива и водосабирник
КЗ бр. 104-18 – Израда армирано – бетонских блокова за заштиту дробилица СБ1525 и СБ 1515..
КЗ бр. 88-18 Набавка материјала за грађевинску скелу
КЗ бр. 82-18 – Санација унутрашњих просторија и вањске фасаде Диспечерског центра..
КЗ бр 105-18 Набавка услуга одржавања клима уређаја на ТЕ од ступања Оквирног споразума на снагу до 31.12.2019.
КЗ 103-18 Набавка лабараторијских хемикалија, стакла, прибора и опреме
23.07.2018.
КЗ бр. 102-18- Набавка резервних дијелова за редукторе допреме угља КЗ бр. 101-18- Набавка гума за облагање бубњева
17.07.2018.
КЗ бр. 99-18 Периодична испитивања услова радне средине
КЗ бр. 95-18- Набавка радова на АКЗ металних конструкција ГПО-а
КЗ бр. 94-18 Набавка радова на ремонту агрегата циркулационих пумпи расхладне воде
КЗ бр. 89-17 Периодични преглед и сервисирање стабилних система дојаве и гашења пожара на рударским
13.07.2017.
Конкурентски захтјев бр. 90-18 Набавка електроде.
КЗ бр. 98-18 Набавка вијчане робе
КЗ бр. 97-18 Набавка филца КЗ бр. 96-18 Набавка храстових импрегнисаних прагова
КЗ бр. 96-18 Набавка храстових импрегнисаних прагова.-.
КЗ бр. 80-18 Набавка кварцног пијеска ситне гранулације 0,5 –2 мм за потребе погона ХПВ
КЗ бр. 72-18 Набавка услуга на испитивању посуда под притиском и подешавању сигурносних вентила
27.06.2018.
Отворени поступак бр. 105-18 Набавка стоних и преносних рачунара
ОП бр. 50-18 Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање теренских возила и возила за
КЗ бр. 87-18 Набавка дијелова за грејдер Komatsu 825A-2
КЗ бр. 81-18 Верификација (баждарење и ректификација) мјерних инструмената
26.06.2018.
КЗ бр. 85-18 Набавка и замјена одмјерне посуде за NaOH у погону ХПВ
КЗ бр. 84-18 Набавка услуга одржавања клима уређаја на ТЕ од ступања Оквирног споразума на снагу до
КЗ бр. 79-18 Набавка преносне челичне посуде запремине 2м3 за сумпорну киселину
КЗ бр. 78-18 Набавка једностепеног клипног компресора
КЗ бр. 33-18 Периодични прегледи и испитивање опреме за рад
КЗ бр. 32-18 Набавка личне заштитне опреме за ватрогасну јединицу
19.06.2018.
Отворени поступак бр. 99-18 Набавка грабуља за дробилицу SB 15 15 и SB 15 25R
Отворени поступак бр. 109-18 Набавка рударских каблова за РЈ Рудник
18.06.2018.
. 103-18 , 2018.
15.06.2018.
Отворени поступак бр. 102-18 Набавка радова и услуга за ревитализацију енергетског трансформатора
Отворени поступак бр. 101-18 Набавка радова на ремонту 6 kV и 0,4 kV ел.мотора
Отворени Поступак бр. 96-18- Набавка материјала за израду и ремонт ваљака и бубњева
ОП бр. 25-18- Телекомуникационе услуге за 2018.годину
Конкурентски захтјев бр. 75-18 Набавка резервних дијелова за багере марке Hyundai
Oтворени поступак бр. 81-18- Набавка хидрауличних цријева и прикључака за 2018. и 2019. годину
13.06.2018.
Отворени Поступак бр. 38-18 Набавка услуга одржавања механизма котловског постројења за период од ступања
12.06.2018.
Отворени Поступак бр. 82-18 Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за текуће одржавање и ремонт
Отворени поступак бр. 51-18 Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање пратеће механизације за 2018. и
Oтворени поступак бр. 84-18- Набавка радова на ремонту Допреме угља и Помоћним објектима
11.06.2018.
Конкурентски захтјев бр. 37-18 Набавка резервних дијелова и услуга сервиса система беспрекидног напајања система управљања Ovation
Конкурентски захтјев бр. 71-18 Набавка услуга подешавања горионика на котловима у помоћној котловници
Конкурентски захтјев бр. 76-18 Набавка хидразин хидрата
ОП бр. 100-18- Набавка роба и услуга за замјену система управљања на транспорту пепела
ОП бр.98-18- Набавка услуга чишћења циркулационог расхладног система
08.06.2018.
КЗ бр. 67-18 Набавка резервног дијела (зуба кашике) за машину Коматсу РС2000-8
ОП бр.58-18 Набавка услуга индустријског усисивача
07.06.2018.
ОП бр. 65-18 Набавка радова на санацији гасоваздушног тракта котла П-64

06.06.2018.
КЗ бр. 30-18 Набавка храстових импрегнисаних прагова
ОП бр. 70-18 Набавка радова на вентилаторским механизмима ВДГ и ВСВ
КЗ бр. 36-18 Набавка услуга и роба за специјалистички сервис анализатора чистоће водоника у генератору и
05.06.2018.
ОП бр. 79-18- Набавка радова на санацији горионика
ОП бр. 78-18- Набавка радова на санацији завјесних прегријача паре
ОП бр. 77-18 Набавка радова на опреми котловског постројења – вентилациони млинови
ОП бр. 76-18 Набавка лимова за санацију горионика
ОП бр. 67-18 Набавка радова на санацији цијевног система котловског постројења
ОП бр. 63-18 Набавка зупчастих спојница ВДГ-а
ОП бр. 59-18 Набавка резервних дијелова за реконструкцију одшљакивача котла-ланац за одшљакивач
КЗ бр. 70-18 Набавка резервних дијелова за вентилационе млинове
КЗ бр. 56-18 Набавка услуга ремонтовања и санације електромотора вентилатора свјежег ваздуха КЗ бр. 55-18- Набавка услуге премотавања и санације електромотора кондезантне пумпе II0 број 2 КЗ бр. 41-18 Набавка ваљака за постројење ОШиП
Oтворени поступак бр. 97-18 Набавка дизел горива за потребе ЗП Рудник и ТЕ Гацко за 2018. и 2019. годину
04.06.2018.
Конкурентски захтјев бр. 58-18 Набавка услуга сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
Конкурентски захтјев бр. 74-18 Набавка четкица за генератор и држача четкица за генератор Конкурентски захтјев бр. 66-18 Набавка резервних дијелова произвођача Siemens
01.06.2018.
Отворени поступак бр.95-18 Набавка услуга ангажовања интервентне групе
Отворени Поступак бр. 87-18- Набавка новог континуалног анализатора садржаја SiO2 у напојној води за експрес
ОП бр. 73-18- Набавка радних кола вентилатора димних гасова и регулационих апарата
Оп бр 69-18 Набавка скеларских услуга
КЗ бр. 68-18- Набавка електроде
КЗ бр. 60-18- Набавка алата
OП 86-18 Набавка радова на турбини К-300-240 и осталој опреми термоелектране (маш. сала –

31.05.2018.
Отворени поступак бр. 85-18 Набавка услуга и роба на ревитализацији електрофилтерског постројења
Отворени поступак бр. 43-18- Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО за период од ступања Оквирног споразума на снагу до 31.12.2018. год.
Отворени поступак бр. 36-18 Набавка роба и радова на ревитализацији управљачког система ХТП
ОП бр. 71-18 Набавка носача (стојки) цијевног система КПП и КПСП1
ОП бр. 37-18 Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постројења за период
Конкурентски захтјев бр. 63-18 Набавка резервних дијелова за редукторе допреме угља
Конкурентски захтјев бр. 57-18 Набавка вијчане робе
Конкурентски захтјев бр. 54-18 Набавка услуга репарације хладњака расхладне течности, уља и ваздуха
Конкурентски захтјев бр. 34-18 Набавка термоизолационих радова
КЗ бр. 65-18 Набавка обојених метала и инструмент лимова
КЗ бр. 62-18 Набавка резервних дијелова за дробилице допреме угља
КЗ бр. 59-18 Набавка заптивног материјала
КЗ бр. 51-18 Набавка резервних дијелова за багер RH90C
КЗ бр. 50-18 Набавка резервних дијелова за систем мониторинга вибрација турбогенератора и напојних пумпи
КЗ бр. 40-18 – Набавка услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода на обје технолошке
КЗ бр. 35-18 Ремонтне активности на ОШиП-у
Oтворени поступак бр. 94-18- Набавка ватростално-зидарских радова и ватросталних материјала
Oтворени поступак бр. 42-18 Набавка услуга руковања система допреме угља и помоћним објектима за период од
Oтворени поступак бр. 41-18- Набавка услуга одржавања система допреме угља и помоћним објектима за период од
28.05.2018.
Отворени поступак бр. 85-18 Набавка услуга и роба на ревитализацији електрофилтерског постројења
ОП бр. 91-18 Набавка арматуре за потребе ТЕ у 2018 год. по лотовима
ОП бр. 57-18 Набавка челичних профила
ОП бр 90-18-Набавка резервних дијелова за системе Термоелектране (ГПО), потребних за рад у редовном ремонту
КЗ бр. 61-18 Набавка потрошног материјала
КЗ бр. 45-18 Набавка радова на опреми система обдувавања котловског постројења
КЗ бр. 44-18 Набавка радова испитивања материјала на опреми котловског постројења
КЗ бр. 43-18 Набавка радова радиографске контрола заварених спојева на опреми котловског
Oтворени поступак бр. 92-18 Набавка транспортних трака
Oтворени поступак бр. 83-18 Набавка гумено техничке робе
Oтворени поступак бр. 49-18 Набавка роба за продужење транспортера комбинованог система
25.05.2018.
Oтворени поступак бр. 49-18 Набавка роба за продужење транспортера комбинованог система
ОП 26-18 Набавка резервних дијелова и услуга за одржавање багера Hyundai..
Конкурентски захтјев бр 49-18 Набавка филцаКонкурентски захтјев бр 48-18 Набавка резервних дијелова за водене дуваче
Конкурентски захтјев бр 47-18 Набавка резервних дијелова за дугоходне парне дуваче
Конкурентски захтјев бр 39-18 Набавка резервних дијелова за куполне вентиле
Отворени поступак бр. 93-18 Набавка машинских резервних дијелова за котловско постројење
Отворени поступак бр. 68-18 Набавка машинских резервних дијелова за вентилационе млинове
Отворени поступак бр 89-18 Набавка резервних дијелова за систем мјерења и регулацијеОП бр. 88-18 Набавка оригиналних резеревних дијелова произвођача Емерсон
ОП бр. 66-18 Набавка лимова, цијеви и шипкастог материјала
23.05.2018.
OP 54-18 Набавка склопки, контактера и биметала
Oтворени поступак бр. 52-18 Набавка радова на производњи (откопавању, утовару, транспорту и сеперацији) угља за
КЗ бр. 23-18 Набавка виталних дијелова редуктора погона дампера Белаз 75135
КЗ бр. 52-18 Набавка роба за одржавање опште хигијене
Конкурентски захтјев бр. 31-18 Набавка осигурача и расвјете
Отворени поступак бр. 55-18 Набавка каблова и кабловског материјала
Отворени поступак бр. 56-18 Набавка услуга санације електро мотора вентилационог млина бр.2
14.05.2018.
Отворени поступак бр. 46-18- Набавка услуга помоћних радова на постројењу ОШИП и ГПО за период од ступања
Отворени поступак бр. 39-18 Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП за период од ступања Оквирног
Oтворени поступак бр. 44-18 Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике за период од ступања
Oтворени поступак бр. 40-18 Набавка услуга текућег руковања погона ОШиП за период од ступања Оквирног
Oтворени поступак бр. 23-18 Набавка средстава за подмазивање у 2018. и 2019.години
Oтворени поступак бр. 10-18 Набавка конзервираних месних производа
Oтворени поступак бр. 09-18 Набавка полутрајних топлотно обрађених кобасица
30.04.2018.
КЗ бр. 28-18 Набавка штампаног материјала
29-18 Набавка канцеларијског материјала.
27.04.2018.
ОП 35-18 Набавка цјевовода

ОП 28-18 Набавка бушачко-минерских радова на ПК Поникве25.04.2018.
Отворени поступак бр. 01-18 Набавка хљеба
25.04.2018.
Oтворени поступак бр. 03-18 Набавка замрзнутих пилећих производа
КЗ бр. 27-18 Израда армирано бетонских блокова за заштиту дробилица СБ 1525 и СБ 1515
ОП 33-18 Набавка услуга испитивања стабилности радних и завршних косина – два шестомјесечна Елабората
20.04.2018.
Обавјештење о обустављању поступка набавке
КЗ бр. 25-18 Набавка уља и мазива з апотребе рударске механизације РЈ Рудник Гацко..
18.04.2018.
Oтворени поступак бр. 32-18 Набавка адитива за смањење потрошње и подизање енергетске ефикасности

16.04.2018.
Oтворени поступак бр. 29-18 Набавка резервних дијелова за машину Caterpillar

10.04.2018.
Тендер интерни бр. 06-18 (анекс II дио B)- Набавка адвокатских услуга

05.04.2018.
КЗ бр. 22-18 Набавка резервних дијелова за машине Catepillar
КЗ бр. 10-18 Набавка услуга колективног комбинованог осигурања радника за ЗП РиТЕ Гацко, а.д. Гацко у
27.03.2018.
КЗ бр 09-18 Набавкa филтерских елеменатаa

26.03.2018.
ОП 24-18 Набавка специјалистичких услуга за одржавање дампера Белаз 75135 и 7555..

КЗ бр. 24-18- Набавка лиценци за кориснички програм Microsoft Office Professional
Oтворени поступак бр. 04-18 Набавка свјежег меса
Oтворени поступак бр. 02-18 Набавка млијечних производа, напитака и намаза
15.03.2018.
КЗ бр. 14-18 Набавку каско осигурања у 2018.год

14.03.2018.
КЗ бр. 01-18 Набавка замрзнуте свињске крменадле- кареа.

07.03.2018.
КЗ-бр.-13-18-Набавка-хлороводоничне-киселине.о
КЗ 17-18 Анализа режима и биланса подземних вода ПК Гацко.о
КЗ 21-18 Набавка резервних дијелова за радно коло вентилационог млина
ОП бр. 15-18 Набавка натријум хидроксида.о
06.03.2018.
КЗ-бр. 13-18 Набавка хлороводоничне киселине
КЗ-бр. 12-18 Набавка сумпорне киселине
05.03.2018.
КЗ-бр. 11-18 Набавка хидратисаног креча
28.02.2018.
КЗ бр. 18-18 Набавка вулканизерског алата
23.02.2018.
КЗ бр. 16-18 Набавка канцеларијског материјала
КЗ бр. 15-18 Набавка пшеничног брашна соли и сувог квасца
20.02.2018.
Oтворени поступак бр. 22-18 Превоз радника у 2018.години
Отворени поступак бр. 08-18 Набавка ферментисаних трајних кобасица
06.02.2018.
Oтворени поступак бр. 118-17 Набавка компресора
02.02.2018.
Отворени поступак бр. 119-17 Набавка потрошног материјала за израду и ремонт ваљака
09.01.2018.
Отворени поступак бр. 06-18 Набавка ратарских производа
Отворени поступак бр. 21-18 Набавка услуга руковања ДТД системом у 2018. годин
Отворени поступак бр. 20-18 Набавка услуга руковања БТО I и II системима у 2018. години
Отворени поступак бр. 05-18 Набавка замрзнуте и конзервиране рибе
Отворени поступак 07-18 Набавка безалкохолних пића и напитака
Отворени поступак бр. 18-18 Набавка котрљајних лежајева
Отворени поступак бр. 17-18 Набавка услуга руковања комбинованим системом за 2018 годину
Отворени поступак бр. 11-18 Набавка агенцијских услуга физичког обезбјеђења за период од 01.03.2018.-године до 31.12.2018.
Отворени поступак бр. 05-18 Набавка замрзнуте и конзервиране рибе
Отворени поступак 07-18 Набавка безалкохолних пића и напитака
ОП бр. 12-18 НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ НА I БТО II БТО ДТД ДТО СИСТЕМУ И СИСТЕМУ
Кз бр. 117-17 Рeвизиjа Eлaбoрaтa сa Извeштajимa извeдeних дeтaљних гeoлoшких хидрогеолошких и инжињeрскo
КЗ 115-17 Набавка услуга хидродинамичког чишћења цјевовода једне технолошке линије
КЗ бр. 03-18 Набавка конзервисаних готових јела 450 г
КЗ бр. 04-18 Набавка колонијалне робе и ситног инвентара
КЗ бр. 05-18 Набавка свјежих кокошијих конзумних јаја
Кз бр. 06-18 Набавку челичне ужади привезница и опреме за дизање и преношење тереta
КЗ бр. 13-18-Набавка дизелгорива за потребе ЗП Рудник и ТЕ-Гацко за 2018. и 2019. годину