Људски ресурси

Основни ресурс сваке организације чине људи и њихове способности. Њихова способност, знање, креативност, мотивисаност су особине које их чине различитим од свих других ресурса у предузећу. Од тих особина зависи и успјех сваке организације.

РиТе Гацко је велики и сложен колектив. Осим природних и материјалних вриједности располаже и са значајним људским потенцијалом.

Производња откривке, угља и финалног производа електричне енергије, уз низ додатних активности је сложен процес што условљава потребу за великим људским потенцијалом различитих профила занимања.

Полазећи од чињенице да је свака особа индивидуа за себе са својим специфичностима, људски ресурси представљају незамјењив ресурс сваког предузећа. Свјесни те чињенице, као и чињенице да се усавршавањем и подизањем знања и вјештина својих упосленика, подиже и  продуктивност предузећа. У РиТЕ Гацко воде бригу о својим кадровима. Редовно се организују обуке и додатна усавршавања, посјећују семинари и сајмови.

О запосленима се брине и кроз процедуре регрутовања и селекцију најбољих, кроз награђивања на основу оствареног учинка, преко мотивације за постизање зависних резултата у раду.

Не изостаје ни пракса с пријемом одређеног броја приправника ради стицања искуства у струци.