Квалитет ваздуха у Општини Гацко

Општина Гацко се налази на југо-истоку Републике Српске. Територија општине Гацко се простире између 43˚1´37″ и 43˚21´14″ сјеверне географске ширине и 18˚20´00″ и 18˚43´20″ источне географске дужине. Центар општине Гацко се налази на 43˚9´30″ сјеверне географске ширине и 18˚31´30″ источне географске дужине, на надморској висиони од 956 метара.

У близини урбане зоне Гацка налази се Термоелектрана снаге 300 MW која као енергент користи угаљ (лигнит), чија се експлоатација врши  у површинском копу који је у непосредној близини термоелектране. РиТЕ Гацко је највећи привредни субјекат у општини Гацко, који уједно представља окосницу развоја општине.

Квалитет ваздуха је врло важан параметар како за човјека тако и за читав живи свијет на земљи. У циљу побољшања квалитета ваздуха, поред одговарајућих знања о стању животне средине, о емисији полутаната, емитерима, дистрибуцији полутаната у атмосферу, њиховим реакцијам и климатским условима, неопходно је примијенити одговарајуће мјере заштите животне средине.

Истраживање и праћење квалитета ваздуха у урбаним и индустријским подручјима је један од првих корака ка решавању присутног проблема аерозагађења, све у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине.

Ради добијања адекватних показатеља квалитета ваздуха у Гацку, у близини ОШ „Свети Сава“ Гацко,  инсталирана је аутоматска станица за континуирано мјерење квалитета ваздуха.

Утицај на квалитет ваздуха у Гацку имају следећи извори загађења:

  • Рудник и термоелектрана Гацко
  • котловнице јавних институција
  • ложишта из домаћинстава
  • градска депонија отпада
  • саобраћаj
  • дим из контејнера у зимском период (честа појава услед неадекватног одлагања пепела)

Измјерени подаци о квалитету ваздуха не пружају директну информацију о томе како различити извори загађења доприносе измјереним концентрацијама, али пружају информацију  о концентрацијама загађујућих материја у амбијенталном ваздуху, обиму проблема квалитета ваздуха и да ли је квалитет ваздуха у складу са законском регулативом.

Макролокација за фиксна мјерења одређује се у циљу заштите здравља људи, вегетације и природних екосистема. Имајући у виду да је ово једина станица на подручју општине Гацко, било је битно одредити микролокацију за праћење квалитета ваздуха, а као локација за мјерно мјесто је одабрана урбана зона Гацка, мјесто са највећом концентрацијом становништва, мјесто гдје се може евидентирати утицај свих извора загађења у Гацку, а све са са намјером мјерења квалитета ваздуха у циљу заштите здравља људи.