Вијести

СТАЊЕ РАДОВА НАКОН ШЕСТ ГОДИНА ОД ПОЈАВЕ КЛИЗИШТА И ПРОДОРА ВОДЕ У ПОЉЕ „Б“ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ГРАЧАНИЦА“

Почетком марта 2013. године, дошло је до појаве клизишта и продора воде из корита ријеке Мушнице у Поље „Б“ површинског копа “Грачаница”.

Услед појаве клизишта на јужној и југозападној косини Поља „Б“, вода из корита ријеке промијенила је ток и улила се у коп. У зони рудника, узводно на око 350 метара од постојећег ушћа Гојковића потока у корито ријеке Мушнице, дошло је до деградације постојећег корита, пропратног насипа и основног терена према површинском копу. Због продора енормно великих количина воде, формирана је акумулација од 20.000.000 м3 у самом копу (Пољу „Б“). Поред деградирања корита ријеке Мушнице дошло је и до дестабилизације регулисаног корита Гојковића потока које је лоцирано са југозападне и западне стране Поља „Б“ .


Поље “Б” – поглед на јужну завршну косину захваћену клизиштем

Тренутна ситуација захтијевала је хитно предузимање одговарајућих мјера како би се санирало настало стање. Мјере су подразумијевале измјештање и регулацију водотокова Мушнице и Гојковића потока, санацију јужне и сјеверозападне контуре копа, измјештање пута за село Срђевиће (који се налазио непосредно поред ријечног тока), као и измјену постојеће технологије одлагања откривке како би се стабилизовао поремећени терен и спријечио поновни продор воде у коп те омогућило несметано одвијање процеса производње на руднику.

У сврху превазилажења насталог стања урађен је и „Пројекат санације Поља Б”.

Процес санације обухватао је и следеће:

  • испумпавање воде из кратера копа,
  • извршење контролисаног и планског прихвата оборинских вода, са околног подручја путем постојећих водотока, које су се морале адекватно спровести у ријеку Мушницу и Гојковића поток,
  • стално праћење смјера, брзине и величине помака маса, преко уграђених реперних тачака (геодетским опажањем и мјерењем), како би се могло пратити евентуално накнадно помјерање маса.

У санациону мјеру уврштено је и одлагање јаловине из Поља “Ц” уз јужну и југозападну косину Поља “Б” у циљу њиховог додатног ојачања, а самим тим и повећања њихове стабилности.

Откопани простор Поља “Б”, иначе је био планиран за формирање унутрашњег одлагалишта и одлагање већег дијела пројектоване откривке, међуслојне и селективно издвојене слојне јаловине из угљеног слоја – Поља “Ц”.

Све претходно речено захтијевало је и преусмјеравање инвестиционих улагања у превазилажење настале ситуације.

Радови који су у ту сврху изведени су израда новог корита ријеке Мушнице, регулација (реконструкција и измјештање) корита Гојковић потока и израда пута за село Срђевиће (Западне обилазнице рудника). Реализација наведених радова подразумијевала је и израду одговарајуће пројектне документације.

За испумпавање воде из Поља „Б” морала се извршити набавка нових пумпних капацитета и цјевовода. Наведена опрема се касније користила и за одводњавање Поља „Ц” као и новог копа „Повлатне зоне“ (од 2016. године). 

Продор воде у коп онемогућио је експлоатацију 316.646 т угља, колико је још требало откопати из Поља „Б” до краја експлоатације (затварања копа) према пројектној документацији.

У циљу стварања услова за нормално функционисање рудника хитно се морало приступити и отварању новог копа односно прећи на експлоатацију угља из тзв. „Повлатне зоне“ (350 м удаљене од тадашње тренутне контуре Поља „Ц“). Експлоатацијом угља из новог копа упоредо са наставком експлоатације из постојећег Поља „Ц“ створени су услови за обезбјеђење потребних количина горива за несметан рад Термоелектране у наредном периоду.

Услов за отварање новог копа („Повлатне зоне”), тј. будућег површинског копа „Гацко” који обухвата и Поље „Ц“ је био – измјештање постојећег водотока ријеке Мушнице изван контура лежишта угља. Радови на измјештању корита ријеке су завршени у дијелу гдје је лоцирана “Повлатна зона” и једном дијелу Централне зоне, док ће потпуна регулација бити извршена до краја 2020. године (II фаза) у складу са планираном динамиком.


Поље “Б” – поглед на јужну завршну косине након санације (подграђивања)

Одлагање откривке из Поља “Ц на унутрашње одлагалиште Поља „Б“ у циљу подграђивања деградираног терена, врши се континуалном технологијом односно са два засебна система и то:

  • комбинованим – ДТО системом (дробилица-транспортери-одлагач) и
  • II БТО системом (багер-транспортери-одлагач).

II БТО систем је у периоду од 2013. до 2019. године одложио око 6.996.720 м3ч.м. откривке у ножицу јужне и југозападне косине Поља „Б“, док је ДТО систем у истом периоду одложио око 12.000.000 м3ч.м. (у западну и сјеверозападу страну Поља „Б“), при чему је у потпуности стабилизован поремећени терен. 

Тренутно се из постојећег водосабирника (ВС-Б1) у Пољу „Б“ врши контролисано испумпавање оборинских вода.