Извјештаји

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПРЕДУЗЕЋА

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПРЕДУЗЕЋА

Гацко, aприл 2018. године

На основу члана 5. став (1), тачка в) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), те члана 37. став (1), тачка ђ) Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске”,Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“, акционарско друштво, Гацко, Приједлога Одлуке Надзорног одбора, број:01-НО-2023/10 од 01.03.2018. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“, МП а.д. Требиње – ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко, на 16 ванреднојсједници одржаној дана, 27.04.2018.године у Гацку, доноси

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПРЕДУЗЕЋА

I    –     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 • Етички кодекс Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће “Рудник и Термоелектрана Гацко“, акционарско друштво, Гацко,(у даљем тексту: Предузеће), утврђује вриједности и правила понашања која су обавезујућа за све запослене и чланове органа Предузећа, као и за друга повезана лица.
 • Етички кодекс садржи битне смјернице које су важне за разумијевање и испуњавање

обавеза и дужности повезаних лица, што је важно за пословање Предузећа, а садржи најмање правила:

а) у погледу забране сукоба интереса,

б) у погледу повезаних лица,

в) у погледу пословне тајне, повјерљивости, праведном поступку,

г) у погледу конкуренције,

д) у погледу стручне способности, савјесног и праведног поступања,

ђ) у погледу заштите и правилне употребе имовине Предузећа,

е) у погледу пријављивања противправног и неетичког понашања,

ж) у погледу одобравања зајмова повезаним лицима,

з) у погледу упознавања са одредбама Етичког кодекса и

и) у погледу предузимања одређених дисциплинских мјера у случају кршења норми Етичког кодекса.

Члан 2.

Са Етичким кодексом мора бити упознат сваки радник Предузећа, јер је он основа за разумијевање заједничких и битних обавеза и одговорности повезаних лица са радом Предузећа, те за рјешавање правних и моралних дилема.

II    –  НАЧЕЛА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Члан 3.

Начела Етичког кодекса представљају вриједности и правила понашања свих повезаних лица Предузећа чије кршење неодложно повлачи покретање мјера дисциплинске и друге одговорности.

 1. Начело забране сукоба интереса и повезана лица

Члан 4.

 • Повезано лице је дужно  избјегавати стварне или очигледне сукобе интереса са

Предузећем у личним или професионалним односима.

 • Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерес повезаног лица

онемогућава пословање Предузећа или омета способност повезаног лица да испуњава своје обавезе или одговорности.

 • Повезано лице је дужно омогућити органима Предузећа(Управа, Надзорни одбор)

увид у све трансакцијеповезаног лица које би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Предузећем.

Члан 5.

 • Предузећу приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима или лицима у

вези са њима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Предузећем.

 • Под повезаним лицима подразумијевају се запослени у Предузећу, акционари,

чланови органа Предузећа, повјериоци, кредитори као и сва правна и физичка лица која имају очигледан правни, финансијски или пословни интерес у Предузећу.

 • Под лицима у вези са повезаним лицима подразумијевају се:

а) сви крвни сродници повезаних лица у правој линији, као и у побочној линији до другога степена крвног сродства,

б) тазбински сродници повезаних лица до другога степена тазбинског сродства као и друга лица која са повезаним лицем живе у заједничком домаћинству,

в) правна лица у којима са најмање 5% гласачких права располаже повезано лице,

г) правна лица у којима Предузеће има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права и

д) правна лица у којима су повезано лице или његови сродници из тач. а) и б) овог става чланови Надзорног одбора или Управе тих правних лица.

 1. Пословна тајна

Члан 6.

 • Пословну тајну Предузећа чине документа и информације које је Надзорни одбор

утврдио као повјерљиве.

 • Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне Предузећа.
 • Правилник о пословној тајни доноси Надзорни одбор Предузећа.

Члан 7.

Информације чије је објављивање обавезно и у складу са законом, као и оне чије је објављивање у духу добре пословне праксе и оне које указују на коруптивну природу пословања, не могу се сматрати пословном тајном Предузећа.

 1. Начело забране конкуренције

Члан 8.

 • У испуњавању својих обавеза и одговорности повезана лица су дужна

унапређивати легитимнеинтересе Предузећа.

 • Повезаним лицима је забрањено за сопствене потребе користити могућности које

се укажу у испуњавању њихових обавеза и одговорности према Предузећу, односно користити имовину Предузећа или информације или свој положај у својству повезаних лица ради личне користи.

Члан 9.

 • Ривалитет повезаног лица са Предузећем у било коме случају у коме се наноси

финансијска штета Предузећу, није дозвољен.

 • У којим случајевима је нанесена финансијска штета Предузећу утврдиће органи

Предузећа на основу свих релевантних чињеница и околности, укључујући и случајеве у којима су у личне сврхе коришћене могућности Предузећа, без обзира да ли је Предузеће претходно одбило реализовати ту предложену могућност у сопствену корист.

4.Начело заштите и правилне употребе имовине и савјесног  и праведног поступања

Члан 10.

Повезана лица Предузећа дужна су обављати своје функције, односно извршавати

своје обавезе уз дужну пажњу, стручно и савјесно.

Члан 11.

 • У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни одбор и Управа Предузећа

дужни су подстицати на одговорно коришћење и контролу имовине и ресурса Предузећа.

 • Имовина Предузећа у коју спадају подаци, материјали, залихе, објекти и постројења,

софтвер и остала имовина која је или у власништву, под закупом или се налази у посједу Предузећа, може се користити искључиво у оправдане пословне сврхе.

 • У погледу уговора у којима је Предузеће једна од уговорних страна, повезаним

лицима није допуштено да дјелују у својству друге уговорне стране или да склапају такве уговоре у своје име и за свој рачун, односно у своје име а у корист другог лица.

      5.Начело пријављивања протиправног и неетичког понашања

Члан 12.

 • У испуњавању својих обавеза и одговорности, Надзорни одбор и Управа Предузећа

дужни су обезбиједити да запослени у Предузећу поступају у складу са законским и

подзаконским актима и актима Предузећа.

 • Поред тога ако било које повезано лице дође до сазнања о било којој информацији закоју сматра да представља доказ о материјлној повреди закона и прописа који се примјењују у Предузећу, онда би то повезано лице требало одмах указати на ту информацију органима Предузећа, Главном правном савјетнику Предузећа, полицији и другим надлежним органима.

         6.Начело забране давања (кредита) зајмова повезаним лицима

Члан 13.

 • Предузећу није дозвољено да на непосредан или посредан начин додјељује или

организује додјелу индивидуалних кредита члановима органа Предузећа и осталим запосленим у Предузећу.

 • Забрањено је обнављати или материјално мијењати постојеће кредите додијељенеповезаним лицима, или лицима у вези са повезаним лицима, или трећим лицима.

7.Дужност поступања у складу са овим кодексом и санкционисање у случају одступања

 

Члан 14.

 • Повезана лица дужна су да дјелују у складу са одредбама овог кодекса.
 • Обавеза је сваког повезаног лица да проучи и да се упозна са овим кодексом и да од

надлежних лица и органа Предузећа тражи додатно појашњење и тумачење одредаба кодекса.

 • Органи Предузећа дужни су утицати да Предузеће активно унапређује етичкоПонашање у раду и пословању и подстицати запослене на пријављивање свакога кршења норми Етичког кодекса.

8.Начело дисциплинског поступка у случају непоштовања одредби Етичког  кодекса

Члан 15.

Свако кршење одредби овог кодекса резултираће, неодложним покретањем дисциплинског поступка и изрицањем одговарајућих санкција, као и евентуалним смјењивањем изабраних и именованих лица у скраћеном поступку, а све према одредбама Закона о јавним предузећима, Статута Предузећа, Правила корпоративног управљања, Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности у Предузећу и одредбама овог пословника.

III  –   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Надзорни одбор и Управа предузећа дужни су да у континуитету унапређују етичко понашање у раду и пословању.

Члан 17.

Тумачење одредби овог кодекса, даје Надзорни одбор Предузећа.

Члан 18.

Измјене и допуне Етичког кодекса врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.

Члан 19.

Етички кодекс предузећа ступа на снагу даном доношења, а Одлука о његовом усвајању објавиће се на Огласној табли Предузећа, заједно са Етичким кодексом.

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог Етичког кодекса, престаје да важи Етички кодекс ЈП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, А.Д. Гацко, број:01-И-1628/4 од 17.05.2005. године.

Број:01-СА-4500/7                                        Предсједавајући Скупштине акционара

Гацко,30.04.2018. године                            Јегдић Костадин,дипл.инж.маш.с.р.

 

Оставите одговор